Пропозиції

Пропозиції

Спіль­ні кулі­нар­ні вечори

для біжен­ців і людей вдома

Ми є спіль­но­тою Über den Tellerrand Karlsruhe, одним із більш ніж 30 офі­цій­них супу­тни­ків Über den Tellerrand eV. Разом ми висту­па­є­мо за кон­це­пцію інте­гра­ції, від­зна­че­ну бага­тьма наго­ро­да­ми, з голов­ною орга­ні­за­ці­єю в Бер­лі­ні. Наша мета — забез­пе­чи­ти зустрі­чі на рів­ні очей між біжен­ця­ми та тими, хто пере­бу­ває вдо­ма. Тут, у Карл­сруе, ми реа­лі­зу­є­мо цю ідею, орга­ні­зо­ву­ю­чи спіль­ні кулі­нар­ні вечо­ри. Зав­жди при­єм­но спо­сте­рі­га­ти, як зав’язуються нові дру­жні сто­сун­ки, як люди разом смі­ю­ться, тан­цю­ють і, зві­сно, бен­ке­ту­ють. На нашу кухню впли­ну­ли най­рі­зно­ма­ні­тні­ші кра­ї­ни сві­ту. Окрім кулі­на­рії, ми також насо­ло­джу­є­мось похо­да­ми, спор­том, пікні­ка­ми та з цьо­го року садів­ни­цтвом у нашо­му «Убер-ден-Тел­лер­ран-Беет».

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною
Über den Tellerrand
Über den Tellerrand Community Karlsruhe
Roßbachstraße 6, 10829 Berlin-Schöneberg

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.