Події
Події
Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

Силу­е­тний театр “Пас­тка”

Thursday, 21 March 2024
19:30

Між­на­ро­дний день бороть­би про­ти расизму

Силу­е­тний театр “Пас­тка”

Ріад Бен Аммар

Управ­лі­н­ня куль­ту­ри та Управ­лі­н­ня з питань інте­гра­ції міста Карл­сруе запро­шу­ють вас у четвер,
21 бере­зня 2024 року о 19.30 на виста­ву теа­тру силу­е­ту “Die Falle” бер­лін­сько­го худо­жни­ка Ріа­да Бен Амма­ра в Kulturzentrum Tollhaus.
У спів­пра­ці з “Freundeskreis Asyl” (fka), Flüchtlingshilfe Karlsruhe, Café Noir та Kulturzentrum Tollhaus автор і актор зма­льо­вує захо­плю­ю­чу кар­ти­ну мігра­ції та жит­тє­вої ситу­а­ції шука­чів при­тул­ку і спо­ну­кає гля­да­чів до сти­му­лю­ю­чої змі­ни перспективи.

Після віталь­но­го сло­ва мера д‑ра Фран­ка Мен­тру­па в Між­на­ро­дний день бороть­би про­ти раси­зму та всіх форм дис­кри­мі­на­ції буде пода­но спіль­ний сигнал про­ти раси­зму та всіх форм дис­кри­мі­на­ції, а також про­лу­нає заклик до добро­го і толе­ран­тно­го спів­існу­ва­н­ня між усі­ма людьми в нашо­му спіль­но­му місько­му суспільстві.
П’є­са роз­по­від­ає про ситу­а­цію на зов­ні­шніх кор­до­нах Євро­пей­сько­го Сою­зу, про­бле­ми людей на місцях і пов’я­за­ні з цим непорозуміння.
Пра­гне­н­ня до жит­тя “по той бік”, на від­мі­ну від реаль­но­сті та пов­сяк­ден­но­го жит­тя, вклю­ча­ю­чи пов’я­за­ні з цим викли­ки, пере­шко­ди та стра­хи, віді­гра­ють клю­чо­ву роль.

Автор і актор цієї п’є­си, Ріад Бен Аммар, є полі­ти­чним акти­ві­стом і художником.
Він при­їхав до Німеч­чи­ни з Туні­су на поча­тку 2000‑х років і три­ва­лий час жив у табо­рі для біжен­ців у Меклен­бур­зі-Пере­дній Поме­ра­нії. Зараз він живе в Бер­лі­ні, займа­є­ться худо­жньою та соці­аль­но-полі­ти­чною діяль­ні­стю в Туні­сі та Німеччині.
Після виста­ви від­бу­де­ться панель­на дис­ку­сія з пред­став­ни­ка­ми Freundeskreis Asyl Karlsruhe e. V. та Flüchtlingshilfe Karlsruhe e.V. і художник

Цільова група: всі
Ця подія є безкоштовною

Організатор