Події

Події

Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

Пер­спе­кти­ви захи­сту від при­му­со­вих шлю­бів для моло­ді в Карлсруе

Thursday, 4 May 2023
11:00 - 15:30

Пер­спе­кти­ви захи­сту від при­му­со­вих шлю­бів для моло­ді в регіо­ні Карлсруе

04 трав­ня 2023 року з 11:00 до 15:30 у Бюр­гер­за­лі мерії Карл­сруе від­бу­де­ться спе­ці­а­лі­зо­ва­ний захід “Пер­спе­кти­ви захи­сту від при­му­со­вих шлю­бів серед моло­ді в регіо­ні Карлсруе”.

Він спря­мо­ва­ний, зокре­ма, на фахів­ців, які пра­цю­ють з сім’я­ми іммі­гран­тів та людьми з між­на­ро­дною історією.

Він покли­ка­ний під­ви­щи­ти обі­зна­ність гро­мад­сько­сті про про­бле­му, нада­ти можли­вість обмі­ня­ти­ся інфор­ма­ці­єю, поси­ли­ти місце­ву про­фі­ла­кти­ку та визна­чи­ти вза­є­мо­зв’яз­ки на місцях.

Подія при­свя­че­на всьо­му, що вар­то зна­ти про тему при­му­со­во­го шлю­бу та пов’я­за­ну з ним пра­во­ву базу.

Він надасть інфор­ма­цію про те, де постра­жда­лі можуть зна­йти допо­мо­гу та захист у Баден-Вюртемберзі.

Крім того, буде роз­гля­ну­то пра­кти­ку в регіо­ні Карл­сруе, щоб з’я­су­ва­ти, що тут (все ще) потрі­бно з точки зору профілактики.

Всю інфор­ма­цію та про­гра­му можна зна­йти в дода­тку, а також на дома­шній сто­рін­ці міста Карл­сруе в роз­ді­лі “Нови­ни”: www.karlsruhe.de/kinderbuero

Реє­стра­цію можна прой­ти тут: https://forms.office.com/e/iYiPYC6r6e

У рам­ках цьо­го захо­ду спів­пра­цю­ють Aktion Jugendschutz Baden-Württemberg, Слу­жба у спра­вах дітей, упов­но­ва­же­ний з питань рів­них можли­во­стей та Управ­лі­н­ня з питань інте­гра­ції міста Карл­сруе, а також упов­но­ва­же­ний з питань інте­гра­ції та упов­но­ва­же­ний з питань рів­них можли­во­стей окру­гу Карлсруе.

З віталь­ним сло­вом до при­су­тніх звер­ну­ться бур­го­містр міста Карл­сруе д‑р Франк Мен­труп та керів­ник від­ді­лу соці­аль­них питань райо­ну Карл­сруе Мар­гіт Фройнд.

 

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною

Організатор