Пропозиції
Пропозиції

Дів­ча­та гра­ють у фут­бол у Карлсруе

Вівторок 16:00 - 18:00 Uhr

“Дів­ча­та гра­ють у фут­бол” — це не про успіх, а про попу­ля­ри­за­цію дів­чат у нашо­му місті

Про­гра­ма роз­ра­хо­ва­на на всіх дів­чат віком від 6 до 16 років. 

Тре­нінг
Дів­ча­та гра­ють у фут­бол за будь-якої пого­ди на фут­боль­них полях клу­бів, які з нами співпрацюють.
Це фут­боль­ні поля, фут­боль­ні май­дан­чи­ки в пар­ках, шкіль­ні спор­тив­ні спо­ру­ди або район­ні спор­тив­ні споруди.

⚽ Ми навча­є­мось у річних гру­пах, і участь не при­в’я­за­на до двох годин. Можли­вий пізній виїзд та ран­ній заїзд.

Заходь­те без реєстрації

Ідея дів­чат, які гра­ють у футбол

Метою про­е­кту є ство­ре­н­ня низь­ко­по­ро­го­вих та попу­ляр­них спор­тив­них захо­дів лише для дівчат.
Змі­цни­ти осо­би­стість дів­чат, спри­я­ти роз­ви­тку коман­дно­го духу та готов­но­сті до інтеграції.

📆 З 4 черв­ня 2024 року

📎
Фла­єр

Цільова група: дівчата
Ця подія є безкоштовною
DJK Karlsruhe-Ost 1921 e.V. — In der Platzanlage 
Friedrichstaler Allee 52, 76131 Karlsruhe

Організатор