Події
Події
Деякі терміни цієї події закінчилися (2/2)

Вистав­ка: Робо­та в пере­хі­дний пері­од Моє май­бу­тнє. Моя професія

Wednesday, 12 June 2024
біс
Wednesday, 19 June 2024

Вистав­ка в Bundesagentur für Arbeit Karlsruhe

Робо­та в пере­хі­дний період
Моє май­бу­тнє. Моя професія

Важ­ко перед­ба­чи­ти, як саме вигля­да­ти­ме робо­чий світ май­бу­тньо­го. Але ясно одне: бага­то чого станеться.

Над чим і як ми буде­мо пра­цю­ва­ти через 10, 20 чи 50 років?
Ми все часті­ше буде­мо пра­цю­ва­ти неза­ле­жно від часу і місця в гну­чких прое­кт­них коман­дах. Шту­чний інте­лект і цифро­ві техно­ло­гії змо­жуть взя­ти на себе бага­то зав­дань. З’яв­ля­ться абсо­лю­тно нові про­фе­сії, такі як міський озе­ле­ню­вач або пілот без­пі­ло­тни­ка, попе­ре­дні про­фе­сії зни­кнуть, а існу­ю­чі про­фе­сії сут­тє­во зміняться.

Ви щой­но закін­чи­ли навча­н­ня або отри­ма­ли диплом? Ви вже пра­цю­є­те і пра­гне­те змін? У вас вже є кон­кре­тна кар’є­ра чи ви ще не зна­є­те, ким хоче­те стати?
Вистав­ка “Робо­та в пере­хі­дний пері­од — моє май­бу­тнє” роз­по­від­ає про нові про­фе­сії та нові можли­во­сті. Моя професія

Цільова група: всі
Ця подія є безкоштовною
Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt
Brauerstr. 10, 76135 Karlsruhe

Організатор