Події
Події

Без­ко­штов­ний чита­цький кви­ток для біженців

Люди, які щой­но при­бу­ли до Карл­сруе, можуть отри­ма­ти без­ко­штов­ний чита­цький кви­ток на 6 міся­ців за умо­ви пре­д’яв­ле­н­ня посвід­че­н­ня про реє­стра­цію (із зазна­че­н­ням адре­си проживання).

Міську бібліо­те­ку Карл­сруе можна від­ві­да­ти у 🔎 всіх при­мі­ще­н­нях у робо­чий час без жодних ускладнень.
Там можна чита­ти, вчи­ти­ся, гра­ти або зустрі­ча­ти­ся з інши­ми людьми.
Ви також зна­йде­те ком­п’ю­тер­ні робо­чі стан­ції, еле­ктрон­ні кни­ги, еле­ктрон­ні жур­на­ли та еле­ктрон­ні газе­ти або цифро­ві кур­си німе­цької мови, (відео) ігри, кни­ги, філь­ми, музи­чні диски, аудіо­кни­ги для доро­слих, під­лі­тків та дітей різни­ми мова­ми. Для того, щоб мати можли­вість кори­сту­ва­ти­ся широ­ким спе­ктром послуг, які про­по­нує публі­чна бібліо­те­ка, а також бра­ти напро­кат медіа, вам потрі­бен чита­цький квиток.


Як отри­ма­ти без­ко­штов­ний чита­цький квиток?

Про­сто заві­тай­те до публі­чної бібліо­те­ки та візьміть з собою довід­ку про реє­стра­цію (із зазна­че­н­ням адре­си про­жи­ва­н­ня), і ви отри­ма­є­те без­ко­штов­ний чита­цький кви­ток на 6 міся­ців.


Німе­цька як дру­га мова

У між­на­ро­дно­му від­ді­лі на дру­го­му повер­сі міської бібліо­те­ки в Neues Ständehaus ви зна­йде­те поли­цю “Німе­цька мова як іноземна”.
Тут ви зна­йде­те числен­ні кни­ги, навчаль­ні посі­бни­ки та навчаль­ні паке­ти (напри­клад, для Гете, сер­ти­фі­ка­ти telc), яки­ми можна кори­сту­ва­ти­ся на місці в бібліо­те­ці або взя­ти напро­кат за допо­мо­гою чита­цько­го квитка.

Цільова група: (біженці)
Ця подія є безкоштовною

Організатор