Місія AniKA

За що ми виступаємо? 

AniKA — Ankommen in Karlsruhe (При­бу­т­тя в Карл­сруе) – це альянс акто­рів, які пра­цю­ють над інте­гра­цій­ною полі­ти­кою в місті Карл­сруе. Метою альян­су AniKA є подаль­ший роз­ви­ток стру­кту­ри при­ві­та­н­ня Карл­сруе та вста­нов­ле­н­ня Шля­ху інте­гра­ції Карл­сруе. AniKA рекла­мує іммі­гран­там при­ва­бли­ві аспе­кти Карлсруе.

AniKA має бути пер­шою точкою кон­та­кту для всіх нова­чків. AniKA повин­на швид­ко інфор­му­ва­ти всіх нова­чків і нада­ва­ти від­по­від­ні про­по­зи­ції. Альянс має на меті залу­чи­ти всіх акто­рів міста Карл­сруе, які кон­та­кту­ють з іммі­гран­та­ми, і пов’язати їх на рів­них заса­дах. Альянс зба­га­чує сво­їх пар­тне­рів у робо­ті, спри­я­ю­чи обмі­ну. Як живий і навчаль­ний союз, основ­на ува­га при­ді­ля­є­ться регу­ляр­но­му обмі­ну та спіль­но­му роз­ви­тку. Чле­ни альян­су актив­но спри­я­ють попу­ля­ри­за­ції та обі­зна­но­сті про AniKA. Різно­ма­ні­тність, бага­то­куль­тур­ність і від­да­ність основ­ним віль­ним і демо­кра­ти­чним цін­но­стям є пер­шо­чер­го­ви­ми прин­ци­па­ми нашої робо­ти. AniKA висту­пає за пар­тне­рів альян­су та іммі­гран­тів у полі­ти­ці та надає їм можли­во­сті, під­три­му­ю­чи їхню участь у демо­кра­ти­чно­му процесі.

Чого ми хоче­мо досягти?

Метою нашої робо­ти є нада­ти іммі­гран­там про­сту та зро­зумі­лу під­трим­ку та полег­ши­ти їм орі­єн­та­цію в ново­му домі. AniKA про­стою мовою під­ви­щує види­мість і про­зо­рість про­по­зи­цій пар­тне­рів альян­су. Стру­кту­ри управ­лі­н­ня та суспіль­но­го жит­тя повин­ні бути зро­зумі­ли­ми. З цією метою в постій­но­му обмі­ні з адмі­ні­стра­то­ра­ми та місце­ви­ми полі­ти­ка­ми постій­но дода­ю­ться нові про­по­зи­ції. AniKA пра­гне дія­ти як міст між тими, хто займа­є­ться інте­гра­цій­ною полі­ти­кою, та їхні­ми цільо­ви­ми гру­па­ми. AniKA покра­щує робо­ту, що сти­му­лює полі­ти­ку інте­гра­ції, ство­рю­ю­чи зустрі­чі між іммі­гран­та­ми та інши­ми заці­кав­ле­ни­ми сторонами.

Як ми цьо­го досягнемо? 

AniKA має чіткі стру­кту­ри та про­зо­рі кана­ли прийня­т­тя рішень. Мере­жа ство­рює постій­ний обмін про­фе­сій­ним досві­дом та рів­ну ієрар­хію між пар­тне­ра­ми альян­су. На регу­ляр­них зустрі­чах альян­су пар­тне­ри шля­хом інтен­сив­но­го обмі­ну досві­дом коор­ди­ну­ють спіль­ний під­хід, роз­ро­бля­ють спіль­ні теми та роз­по­ді­ля­ють важли­ві зав­да­н­ня. Напри­клад, можна ство­ри­ти робо­чі гру­пи, при­свя­че­ні кон­кре­тним темам, таким як ринок пра­ці, інте­гра­ція, розу­мі­н­ня адмі­ні­стра­тив­них стру­ктур чи адмі­ні­стра­тив­ної від­по­від­аль­но­сті чи куль­тур­на освіта.

Керів­ни­цтво AniKA готує зустрі­чі альян­су у спів­пра­ці та у тісній коор­ди­на­ції з керів­ною гру­пою AniKA та пові­дом­ляє про резуль­та­ти всім пар­тне­рам. Цілі AniKA під­три­му­ю­ться пар­тне­ра­ми по альян­су, які актив­но беруть участь у роз­роб­ці стра­те­гій та поши­рен­ні робо­ти AniKA.

Як ста­ти членом?

Окре­мі осо­би та орга­ні­за­ції можуть ста­ти чле­на­ми, якщо вони залу­че­ні в іммі­гра­цію та інте­гра­цію, поді­ля­ють цілі та цін­но­сті AniKA та бажа­ють регу­ляр­но пра­цю­ва­ти в альян­сі. Заява про місію AniKA є осно­вою спів­пра­ці, її під­три­му­ють і живуть усі члени.

Пар­тне­ра­ми інте­гра­ції можуть бути уста­но­ви, орга­ни вла­ди, агент­ства, клу­би, асо­ці­а­ції та інші неко­мер­цій­ні про­вай­де­ри. Керів­на гру­па при­ймає ріше­н­ня про нових чле­нів альян­су. Вони пред­став­ля­ють себе в альян­сі з біо­гра­фі­єю, яку також можна пере­гля­ну­ти на сай­ті AniKA.

Спів­пра­ця

Альянс AniKA всту­пає в спіль­ні пар­тнер­ські від­но­си­ни з під­при­єм­ства­ми, ком­па­ні­я­ми та фон­да­ми, які під­три­му­ють альянс. Їх про­по­зи­ції можна пере­гля­ну­ти на сай­ті AniKA, але вони самі не є чле­на­ми альян­су AniKA.

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.