Батьки з дітьми від нуля до шести років

Від­прав­на точка - батьків­ське кафе (Startpunkt-Elterncafé) - є від­кри­те батьків­ське кафе для всіх май­бу­тніх батьків та сімей з немов­ля­та­ми та малень­ки­ми дітьми. Тут Ви може­те позна­йо­ми­ти­ся з інши­ми батька­ми та вихо­ва­те­ля­ми та отри­ма­ти інфор­ма­цію про про­по­зи­ції для немов­лят і малень­ких дітей: https://www.karlsruhe.de/b3/soziales/einrichtungen/kinderbuero/fruehe_praevention/startpunkt.de

Догляд за дити­ною до школи

Від­ві­ду­ва­н­ня дитя­чо­го сад­ка (коро­тко: Kita) не є обов’язковим у Німеч­чи­ні. Однак це настій­но реко­мен­ду­є­ться, оскіль­ки Ваша дити­на так швид­ше змо­же вивчи­ти мову. На пор­та­лі дитя­чо­го сад­ка Карл­сруе є огляд дитя­чих закла­дів для дітей від одно­го до шести років: https://kitaportal.karlsruhe.de/

Нара­зі Ви повин­ні пла­ти­ти батьків­ський вне­сок, якщо Ваша дити­на від­ві­дує дитя­чий сад. Цей вне­сок зале­жить від Вашо­го доходу.

Якщо у Вас вини­кли пита­н­ня щодо запи­су в дитя­чий садок, Ви може­те звер­ну­ти­ся до пун­кту обслу­го­ву­ва­н­ня дітей:

Servicestelle Kindertagesbetreuung
Слу­жба ден­но­го догля­ду за дити­ною
Теле­фон: 0721 133‑5566
Годи­ни кон­суль­та­ції по теле­фо­ну: поне­ді­лок з 9.00 до 12.00, сере­да з 9.00 до 12.00
Еле­ктрон­на пошта: service@kita.karlsruhe.de

Не виста­чає дохо­ду Вашої роди­ни для спла­ти вне­ску? У цьо­му випад­ку Ви може­те попро­си­ти суб­си­дію на вне­сок. Деталь­ні­ше про це:https://www.karlsruhe.de/b3/soziales/einrichtungen/wjh/wjh_foerderung.de

Пора­ди щодо догля­ду за (малень­ки­ми) дітьми

Про­гра­ма Kita-Einstieg кон­суль­тує та інфор­мує батьків щодо догля­ду за дітьми та реє­стра­ції в Kita: https://www.karlsruhe.de/b3/soziales/einrichtungen/kinderbuero/kita-einstieg.de

У разі потре­би, бага­то­мов­ні гіди з дитя­чо­го сад­ка супро­во­джу­ва­ти­муть Вас під час реє­стра­ції в цен­трі ден­но­го догля­ду та орга­ні­зу­ють інші про­по­зи­ції: https://www.karlsruhe.de/b3/soziales/einrichtungen/kindertagesstaetten /info-service.de