Батьки з дітьми до шести років

Startpunkt-Elterncafés про­по­нує від­кри­те батьків­ське кафе для всіх май­бу­тніх батьків і сімей з немов­ля­та­ми та малю­ка­ми . Тут ви може­те зустрі­ти­ся з інши­ми батька­ми та фахів­ця­ми в галу­зі осві­ти, а також дізна­ти­ся про захо­ди та послу­ги для немов­лят і дітей молод­шо­го віку.

Догляд за дітьми дошкіль­но­го віку

У Німеч­чи­ні діти за зако­ном не зобов’язані від­ві­ду­ва­ти дитя­чий садок (ско­ро­че­но: Kita). Однак це настій­но реко­мен­ду­є­ться, оскіль­ки ваша дити­на вивчить мову наба­га­то швид­ше. Огляд дитя­чих закла­дів для дітей від 1 до 6 років ви може­те зна­йти на пор­та­лі Karlsruhe Kita: https://kitaportal.karlsruhe.de/

Нара­зі ви повин­ні спла­чу­ва­ти батьків­ський вне­сок , якщо ваша дити­на від­ві­дує Kita. Цей вне­сок зале­жить від вашо­го доходу.

Будь ласка, зв’яжіться з Servicestelle Kindertagesbetreuung (центр ден­но­го догля­ду) , якщо у вас вини­кли запи­та­н­ня щодо реє­стра­ції вашої дити­ни в Kita:

Servicestelle Kindertagesbetreuung
Тел.: +49 (0)721 133 ‑5566
Годи­ни кон­суль­та­ції по теле­фо­ну: поне­ді­лок 09:00 – 12:00, сере­да 09:00 – 12:00
service@kita.karlsruhe.de

Ви не заро­бля­є­те доста­тньо для спла­ти батьків­сько­го вне­ску? Якщо так, ви може­те попро­си­ти суб­си­дію на свій вне­сок . Дізна­йте­ся біль­ше на: https://www.karlsruhe.de/b3/soziales/einrichtungen/wjh/wjh_foerderung.de

Пора­ди щодо ден­но­го догля­ду за малень­ки­ми дітьми

Про­гра­ма Kita Entry (Kita-Einstieg) кон­суль­тує та інфор­мує батьків щодо догля­ду за дітьми та реє­стра­ції дітей у Kita: https://www.karlsruhe.de/b3/soziales/einrichtungen/kinderbuero/kita-einstieg.de

Бага­то­мов­ні путів­ни­ки Kita (Kita-Lotsinnen) досту­пні, щоб допо­мог­ти вам заре­є­стру­ва­ти вашу дити­ну (дітей) у Kita та допо­мог­ти вам озна­йо­ми­ти­ся з інши­ми вида­ми діяль­но­сті та послу­га­ми: https://www.karlsruhe.de/b3/soziales/einrichtungen/kindertagesstaetten /info-service.de