شماره بیمه تامین اجتماعی و شماره مالیات

کارت بیمه تامین اجتماعی: اگر می خواهید در آلمان کار کنید، به کارت بیمه تامین اجتماعی همراهبا یک شماره بیمه تامین اجتماعی نیاز دارید.

شرکت بیمه درمانی شما ،  BFA(آژانس کار فدرال) یا کارفرمای شما، شما را برای بیمه بازنشستگی در آلمان ثبت نام می کنند. سپس شما شماره بیمه خود را دریافت خواهید کرد. لطفاً در صورت داشتن شماره بیمه در آلمان به افراد مسئول اطلاع دهید.

شماره مالیات: شما همچنین به یک شماره مالیات نیاز دارید. پس از اینکه شما خود را  در اداره شهروندان ثبت نام کردید، اداره شهروندان به طور خودکار این داده ها را به اداره مالیات ارسال می کند. سپس شماره مالیاتی خود را از طریق پست از اداره مالیات دریافت خواهید کرد.