Пропозиції

Пропозиції

mira-working і закон

Вівторок 16:00 - 20:00

Кон­суль­та­ції для біжен­ців та мігран­тів, які не є чле­на­ми ЄС

Ви біже­нець і живе­те в Баден-Вюртемберзі?
У вас є робо­та чи зби­ра­є­те­ся поча­ти робо­ту най­ближ­чим часом?
Чи є у вас пита­н­ня чи про­бле­ми щодо вашої робо­ти, наприклад:
· тру­до­вий дого­вір (напри­клад, міні-робо­та, робо­та на непов­ний робо­чий день, пов­на зайнятість)
· заро­бі­тна пла­та (напри­клад, неопла­чу­ва­ний робо­чий час)
· робо­чий час / вихі­дні / звільнення
· стра­ху­ва­н­ня, напри­клад, на випа­док хво­ро­би або неща­сно­го випад­ку на виробництві
· центр зайня­то­сті / Sozialamt
Тоді при­ходь­те до нас – ми про­по­ну­є­мо вам без­ко­штов­ні кон­суль­та­ції та під­трим­ку щодо ваших прав!

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.