Події

Події

Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

International Come Together онлайн

Thursday, 31 March 2022
Онлайн

Четвер, 31.03.2022, 18 — 19.30 CEST

Міні-серія: Вивчіть і пра­кти­куй­те німе­цьку мову.

Части­на 3: Кра­ща вимо­ва для біль­шої впев­не­но­сті в собі та успі­ху на роботі
Пра­кти­чні впра­ви для тих, хто вивчає німе­цьку мову A2 — C1

Допо­від­ач: Ваш мов­ний тре­нер Марія
Учи­тель німе­цької мови, пере­кла­дач, тре­нер з вимо­ви та інфлю­ен­сер у TechnologieRegion Karlsruhe

Для тре­тьої части­ни нашо­го міні-сері­а­лу ми змо­гли залу­чи­ти допо­від­а­ча з TechnologieRegion Karlsruhe, яко­го сотні тисяч у соці­аль­них мере­жах зна­ють як «Dein Sprachcoach». Сво­ї­ми моти­ву­ю­чи­ми відео вона допо­ма­гає учням німе­цької мови в усьо­му сві­ті покра­щи­ти свою німе­цьку мову та під­го­ту­ва­ти­ся до мов­них іспитів.

Бага­то тих, хто вивчає німе­цьку мову, хочуть, щоб їх вимо­ва була макси­маль­но при­ро­дною. Наш допо­від­ач вико­ри­сто­вує пра­кти­чні впра­ви, щоб пока­за­ти уча­сни­кам, як вони можуть актив­но покра­щу­ва­ти свою вимо­ву і таким чином набу­ти впев­не­но­сті у пов­сяк­ден­но­му та про­фе­сій­но­му спілкуванні.

Поси­ла­н­ня на реє­стра­цію в Zoom: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwtf–uqTMuGNwDXGz2PADpknDqdumjgU11

Запро­ше­н­ня до ска­чу­ва­н­ня

Це авто­ма­ти­чний переклад.

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.