Пропозиції
Пропозиції

CityTour у Карлсруе

Понеділок 

Від­крий­те для себе Карл­сруе з вели­кою екс­кур­сі­єю CityTour

CityTour у Карлсруе

Карл­сруе має бага­то облич. За свою май­же 300-річну істо­рію коли­шнє житло­ве і пла­но­ве місто пере­тво­ри­ло­ся на центр мисте­цтва, куль­ту­ри, пра­ва і техно­ло­гій, і зараз є домом для Феде­раль­но­го суду, най­ви­щої судо­вої інстан­ції Німеч­чи­ни, а також яскра­вим куль­тур­ним ланд­ша­фтом з понад 50 музе­я­ми, теа­тра­ми і гале­ре­я­ми.

При­єд­нуй­тесь до нашої 130-хви­лин­ної екс­кур­сії вія­ло­по­ді­бним містом Карл­сруе і дізна­йте­ся біль­ше про від­но­сно коро­тку істо­рію коли­шньої коро­лів­ської рези­ден­ції. Доро­гою ми про­їде­мо повз ряд визна­чних пам’я­ток міста, вклю­ча­ю­чи замок, ZKM, ста­ру бой­ню і Дур­лах з його ста­рим містом, зна­ме­ни­ту Турм­берг­ську залі­зни­цю і Карлс­бурзь­кий замок.

Під час екс­кур­сії у вас є можли­вість вийти з авто­бу­са на одній з 9 зупи­нок, дослі­ди­ти нав­ко­ли­шні пам’я­тки пішки або від­ві­да­ти один з числен­них музе­їв Карл­сру­е­са і про­сто пере­сі­сти на насту­пний авто­бус — HopOn-HopOff робить це можливим.

Ціни

Доро­слі 20 €
Діти від 4 до 14 років 5 €
Осо­би з тяж­ки­ми формами
про­їзд для людей з обме­же­ни­ми можли­во­стя­ми від 80%
16 €
Цільова група:
Ця подія не є безкоштовною

Організатор