Пропозиції
Пропозиції

Інди­ві­ду­аль­ні заня­т­тя з тера­пев­та­ми або спеціалістами-терапевтами

atman — Інсти­тут пси­хі­чно­го здо­ро­в’я та міграції

Інсти­тут пси­хі­чно­го здоров’я та мігра­ції Atman в пер­шу чер­гу орі­єн­то­ва­ний на біжен­ців, які стра­жда­ють від роз­ла­дів, пов’язаних із трав­мою (напри­клад, пост­трав­ма­ти­чний стре­со­вий стрес). Ми об’єднуємо клі­єн­тів і тера­пев­тів у низь­ко­по­ро­го­вий спосіб.

Зазви­чай про­по­ну­є­ться 5 сеан­сів. Про­те 10 сеан­сів також можли­ві за домовленістю.

На жаль, нара­зі ми не може­мо запро­по­ну­ва­ти гру­по­ві заня­т­тя. У пото­чних випад­ках можуть бути запро­по­но­ва­ні тера­пев­ти­чні сеан­си та консультації.

Цільова група: (біженці, які страждають на розлади, пов'язані з травмою)
Ця подія є безкоштовною
Mariella Winter
Menschenrechtszentrum
Durlacher Allee 66, 76137 Karlsruhe

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.