Події
Події
Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

Чому фінан­со­ва неза­ле­жність так важли­ва для жінок

Thursday, 26 October 2023
18:00 - 19:00

Люди­на — це не пен­сій­ний план

Чому фінан­со­ва неза­ле­жність так важли­ва для жінок

Сьо­го­дні жін­ки кра­ще осві­че­ні, ніж будь-коли рані­ше, і часто сто­ять на вла­сних ногах у фінан­со­во­му пла­ні. Але все ще є жін­ки, які пра­цю­ють непов­ний робо­чий день про­тя­гом бага­тьох років або навіть постій­но через сім’ю або необ­хі­дність догля­ду, в резуль­та­ті чого їхня пен­сія зго­дом стає недостатньою.

Helma Sick заохо­чує жінок дба­ти про вла­сну фінан­со­ву неза­ле­жність у будь-яко­му віці. Вона зосе­ре­джу­є­ться на таких темах, як міні-робо­ти, непов­на зайня­тість, неопла­чу­ва­ні від­пус­тки по догля­ду за дити­ною та по догля­ду за хво­рим, і пока­зує, як можна досяг­ти фінан­со­вої незалежності.
Хель­ма Сік вва­жа­є­ться гранд-дамою жіно­чих фінан­сів. Вона — бізнес-еко­но­міст, фінан­со­вий екс­перт, фемі­ніс­тка та автор­ка нон-фікшн, а також бага­то­рі­чна колум­ніс­тка жур­на­лу “Brigitte”.

Реє­стра­ція за адресою:
www.karlsruhe.de/senioren

Фла­єр

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною

Організатор