Пропозиції
Пропозиції

Тре­нінг для мігран­тів з низь­ким рів­нем зна­н­ня німе­цької мови

Тре­нінг для мігран­тів з низь­ким рів­нем зна­н­ня німе­цької мови

Хто може взя­ти участь?

Мігран­ти, які мають пра­во на піль­ги для громадян,
“які є (оди­но­ки­ми) батьками
” які від­ві­ду­ва­ли інте­гра­цій­ні кур­си лише про­тя­гом коро­тко­го часу або ще не від­ві­ду­ва­ли жодно­го з них
“які не мають без­пе­чно­го догля­ду за дитиною.

За потре­би ви може­те при­во­ди­ти на тре­ну­ва­н­ня сво­їх дітей.

Ви отри­ма­є­те підтримку

” у пошу­ку від­по­від­но­го інте­гра­цій­но­го або мов­но­го курсу
” супро­від та ста­бі­лі­за­ція під час уча­сті у мов­но­му курсі
” в орга­ні­за­ції догля­ду за дітьми
” вивче­н­ня мови як осно­ва для про­фе­сій­ної орієнтації

Про­по­зи­ція вклю­чає для вас

” Осо­би­сті бесі­ди з тренером
” Висві­тле­н­ня теми догля­ду за дітьми та його організації
” Роз­мі­ще­н­ня на інте­гра­цій­них кур­сах та під­трим­ка з метою уни­кне­н­ня від­сі­ву уни­кну­ти від­сі­ву уни­кну­ти відсіву
” Вчи­мо­ся вчитися
” Роз­ви­ток вла­сної особистості
” інфор­ма­ція про ринок пра­ці та навча­н­ня в Німеч­чи­ні та пра­кти­чні жит­тє­ві поради
” Роз­ви­ток реа­лі­сти­чних про­фе­сій­них перспектив

Дедлайн
Інди­ві­ду­аль­ний вступ можли­вий до 31.12.2024
в’їзд можливий

Цільова група: (Люди з міграційним минулим, Батьки та сім'ї)
Ця подія є безкоштовною

Організатор