Події
Події

Роз­по­чніть свій бізнес з Business Lab від SINGA

Friday, 2 August 2024
18:00 - 19:30
Saturday, 3 August 2024
09:00 -16:00
Sunday, 4 August 2024
09:00 -12:00

Ви гото­ві роз­по­ча­ти свій бізнес? Business Lab від SINGA тут, щоб допомогти!

🚀 Насту­пний раунд стар­тує 2 сер­пня і участь у ньо­му абсо­лю­тно БЕЗКОШТОВНА! 🌟
Про­гра­ма дає вам все необ­хі­дне для того, щоб роз­по­ча­ти свій бізнес у Німеччині.

🔹 На що ви може­те роз­ра­хо­ву­ва­ти: 4 міся­ці під­трим­ки через

 • вор­кшо­пи
 • коу­чинг
 • нетвор­кінг
 • спіль­но­та

📚 Теми:

 • Роз­роб­ка бізнес-моделі
 • Мар­ке­тинг та брендинг
 • Пра­во та фінанси
 • Під­го­тов­ка до пітчингу

🔍Тиможеш пода­ти заяв­ку, якщо:

 • Ви є біжен­цем або мігран­том і похо­ди­те з кра­ї­ни, що не є чле­ном ОЕСР
 • У вас є бізнес-ідея
 • Ви воло­ді­є­те німе­цькою мовою на рів­ні не ниж­че B2
 • Ви має­те закон­не пра­во роз­по­ча­ти бізнес у Німеч­чи­ні (біль­ше інфор­ма­ції на нашо­му сайті)

📅 Подай­те заяв­ку ЗАРАЗ без­ко­штов­но за адресою:

Business Lab Programm (Deu)


!!!Кіль­кість місць обме­же­на до 12!!!

Цільова група: (Зацікавленим засновникам, всім, хто має бізнес-ідею)
Ця подія є безкоштовною
Juliette Gainon
Ця подія проходить онлайн

Організатор