Події
Події
Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

Онлайн допо­відь: Пси­хі­чне здо­ро­в’я для підприємців

Monday, 27 May 2024
17:00 - 18:00

Онлайн допо­відь

Як збе­рег­ти пси­хі­чне здо­ро­в’я під час під­при­єм­ни­цької діяльності?

Уте Мей­борг від­по­вість на запи­та­н­ня на цю тему в нашій насту­пній допо­віді. Вона має понад 20 років між­на­ро­дно­го досві­ду в галу­зі стра­те­гії, фінан­сів, про­да­жів та маркетингу.
Зав­дя­ки сво­є­му ака­де­мі­чно­му та про­фе­сій­но­му досві­ду, вона набу­ла знань з таких тем, як роз­ви­ток коман­ди, про­це­си змін, управ­лі­н­ня стре­сом та життєстійкість.
Тому ми раді віта­ти її на цій клю­чо­вій допо­віді на тему “Здо­ро­ва куль­ту­ра (само)лідерства”.

При­єд­нуй­тесь до нас онлайн!

Заре­є­струй­тесь зараз без­ко­штов­но: https://form.typeform.com/to/iu29U90T

Цільова група: всі
Ця подія є безкоштовною

Організатор