Пропозиції
Пропозиції

Путів­ник про систе­му охо­ро­ни здо­ро­в’я в Німеччині

Посі­бник для людей з мігра­цій­ним минулим

Посі­бник надає людям з мігра­цій­ним похо­дже­н­ням, які про­жи­ва­ють в Німеч­чи­ні, основ­ну інфор­ма­цію про систе­му охо­ро­ни здоров’я в Німеч­чи­ні. У ньо­му також містя­ться реко­мен­да­ції щодо того, що роби­ти у разі захво­рю­ва­н­ня або якщо потрі­бна про­фі­ла­кти­ка. Дода­тко­ва інфор­ма­ція охо­плює, серед іншо­го, пита­н­ня про меди­чне стра­ху­ва­н­ня, про­фі­ла­кти­чні огля­ди та огля­ди на ран­ньо­му вияв­лен­ні, а також допо­мі­жні послу­ги, які нада­ю­ться стра­ху­ва­н­ням дов­го­стро­ко­во­го догляду.

Посі­бник про систе­му охо­ро­ни здо­ро­в’я в Німеч­чи­ні скла­да­є­ться з п’я­ти розділів:

1. меди­чне страхування,
2. меди­чна допомога,
3. в екс­тре­них випадках,
4. про­фі­ла­кти­чна меди­ци­на та
5. стра­ху­ва­н­ня дов­го­стро­ко­во­го догляду.

📎Заван­та­жи­ти флаєри

Цільова група: всі
Ця подія є безкоштовною

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.