Пропозиції
Пропозиції

Про­гра­му­ва­н­ня для біжен­ців EduRef

Про­гра­му­ва­н­ня для поча­тків­ців та просунутих

EduRef — це уні­вер­си­тет­ська гру­па при Техно­ло­гі­чно­му інсти­ту­ті Карл­сруе (KIT), яка про­по­нує без­ко­штов­ні кур­си про­гра­му­ва­н­ня на мовах Java та Python спе­ці­аль­но для біжен­ців та мігрантів.


Усі наші кур­си є безкоштовними
за умо­ви, що ви вико­ну­є­те від­по­від­ні вимо­ги курсу.

Що таке EduRef?

Ми — сту­ден­ти та докто­ран­ти Техно­ло­гі­чно­го інсти­ту­ту Карл­сруе, і ми з енту­зі­а­змом ста­ви­мо­ся до програмування.

Education for Refugees e.V. — це асо­ці­а­ція, метою якої є забез­пе­че­н­ня осві­ти для біжен­ців та спри­я­н­ня між­на­ро­дно­му взаєморозумінню.
З сер­пня 2015 року від­був­ся пер­ший курс про­гра­му­ва­н­ня для біжен­ців під назвою «Про­гра­му­ва­н­ня для біжен­ців». Зав­дя­ки успі­ху кур­су заснов­ни­ки Ніклас, Йонас і Хен­нінг вирі­ши­ли запро­си­ти сту­ден­тів і спів­ро­бі­тни­ків KIT і про­дов­жи­ти уро­ки про­гра­му­ва­н­ня для біженців.
Education for Refugees e.V. була засно­ва­на в гру­дні 2015 року з метою спро­ще­н­ня орга­ні­за­ції кур­сів та роз­ши­ре­н­ня їхньої про­по­зи­ції. Нара­зі ми обго­во­рю­є­мо, як роз­ши­ри­ти наші про­по­зи­ції кур­сів і спро­бу­ва­ти нала­шту­ва­ти сту­ден­тів із ком­па­ні­я­ми, які шука­ють моти­во­ва­них, техні­чно під­ко­ва­них людей.

Що таке ProRef?
Про­гра­му­ва­н­ня для біжен­ців — це курс, який про­по­нує EduRef, і нара­зі було сім кур­сів для поча­тків­ців та два кур­си для погли­бле­них мов з Java як мовою про­гра­му­ва­н­ня. Зазви­чай є два уро­ки на тиждень і шість-сім уро­ків на сезон. Про­фе­со­ри KIT часто чита­ють гостьо­ві лекції, щоб пока­за­ти, які інші теми, пов’язані з ІТ, є части­ною викла­да­н­ня та дослі­джень KIT. Для спри­я­н­ня обмі­ну між уча­сни­ка­ми та викла­да­ча­ми на кур­сах про­во­дя­ться соці­аль­ні заходи.

Цільова група: (біженці та мігранти)
Ця подія є безкоштовною
EduRef — Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Kaiserstraße 89, 76133 Karlsruhe

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.