Пропозиції

Пропозиції

Коу­чинг для мате­рів і батьків для Час­тко­вої формації

Коу­чинг для мате­рів і батьків для Час­тко­вої формації

Захід сер­ти­фі­ко­ва­ний від­по­від­но до AZAV § 45 SGB III, нада­є­ться за допо­мо­гою вау­че­ра акти­ва­ції та розміщення

Цілі
»Під­го­тов­ка до зао­чно­го навчання
»Покра­ще­н­ня шан­сів на стій­ку про­фе­сій­ну інтеграцію

Наша про­по­зи­ція

  • Осо­би­стий анам­нез та анам­нез, пов’я­за­ний з роботою
  • Пла­ну­ва­н­ня кар’є­ри та під­го­тов­ка кандидатів
  • Актив­ний пошук ком­па­ній для навча­н­ня та стажування
  • Актив­ний пошук під­хо­дя­щої вакан­сії для навча­н­ня з непов­ним робо­чим днем
  • Клю­чо­ві ква­лі­фі­ка­ції та соці­аль­ні нави­чки, пов’я­за­ні з роботою
  • Орга­ні­за­ція догля­ду за дітьми
  • Спри­я­н­ня мобільності
  • Поєд­на­н­ня сім’ї та кар’єри
  • Фінан­су­ва­н­ня витрат на про­жи­ва­н­ня під час зао­чної фор­ми навчання

Тер­мін дії та закін­че­н­ня тер­мі­ну дії
Три­ва­лість — макси­мум шість міся­ців. Дві коу­чин­го­ві сесії на тиждень про­во­дя­ться в рам­ках коу­чин­го­вих зустрічей.

Покри­т­тя витрат
Центр зайнятості

Уча­сни­кам потрі­бен вау­чер на акти­ва­цію та розміщення

При­зна­че­н­ня
Можли­вий постій­ний вхід

Цільова група: сім'ї (Молоді люди, батьки та сім'ї )
Ця подія не є безкоштовною

Організатор