Події

Події

Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

Кон­фе­рен­ція з інте­гра­ції рин­ків пра­ці 2023 — форум для бізне­су, нау­ки та політики

Friday, 12 May 2023
09:00 - 17:00

Кон­фе­рен­ція з інте­гра­ції рин­ків пра­ці 2023 — форум для бізне­су, нау­ки та політики

Німеч­чи­ні потрі­бна робо­ча сила! Іммі­гра­ція — це можли­вість, але також і виклик. Кон­фе­рен­ція з питань інте­гра­ції рин­ку пра­ці роз­гля­дає викли­ки, пов’я­за­ні з інте­гра­ці­єю рин­ку пра­ці, та пока­зує нові шля­хи розвитку.

Взя­ти участь можуть усі ком­па­нії з райо­ну Карл­сруе. Участь у захо­ді безкоштовна.

Такі пита­н­ня, як “Де зна­йти нових пра­ців­ни­ків-іммі­гран­тів?” “Що я можу зро­би­ти, щоб утри­ма­ти іммі­гран­тів у ком­па­нії?” “Що потрі­бно вра­хо­ву­ва­ти при при­йо­мі на робо­ту іммі­гран­тів?” “Що я можу зро­би­ти, щоб про­фе­сій­ні нави­чки іммі­гран­тів були визна­ні?” “Яка про­гра­ма або про­гра­ми мов­ної під­трим­ки досту­пні в слу­жбі зайня­то­сті?” — від­по­віді на ці та інші пита­н­ня можна буде зна­йти на спе­ці­а­лі­зо­ва­ній конференції.

Екс­пер­ти з бізне­су, нау­ки та полі­ти­ки поді­ля­ться сво­їм досві­дом у клю­чо­вих допо­від­ях та дадуть від­по­віді на запи­та­н­ня під час панель­ної дис­ку­сії. Ком­па­нії пред­став­лять пра­кти­чні при­кла­ди, а іммі­гран­ти роз­ка­жуть про свій досвід робо­ти в компаніях.

У дру­гій поло­ви­ні дня від­бу­ду­ться 5 пара­лель­них вор­кшо­пів під керів­ни­цтвом екс­пер­тів. Під час вор­кшо­пів під­при­єм­ці мати­муть можли­вість обмі­ня­ти­ся іде­я­ми та роз­ро­би­ти спіль­ні ріше­н­ня для інте­гра­ції ново­при­бу­лих іммі­гран­тів на рин­ку праці.

Окрім про­фе­сій­них імпуль­сів, тут буде доста­тньо місця для вста­нов­ле­н­ня кон­та­ктів та нала­го­дже­н­ня зв’яз­ків. Цій меті також слу­гу­ва­ти­ме “Ринок пра­ці” з числен­ни­ми стен­да­ми регіо­наль­них грав­ців у сфе­рі інте­гра­ції рин­ку праці.

Кін­це­вий тер­мін реє­стра­ції — 24 кві­тня 2023 року

Під­при­єм­ці можуть зна­йти біль­ше інфор­ма­ції про кон­фе­рен­цію та реє­стра­цію в листів­ці, що дода­є­ться, та на сай­ті https://www.landkreis-karlsruhe.de/FachkonferenzArbeitsmarktintegration2023.

Якщо у вас вини­кли запи­та­н­ня, будь ласка, звер­тай­те­ся до пані Герл, район­ний офіс інте­гра­ції, ел. пошта: amt33.arbeitsmarktintegration@landratsamt-karlsruhe.de

Заван­та­жи­ти про­гра­му

Цільова група: (всі підприємці та підприємці у земельному окрузі Карлсруе)
Ця подія є безкоштовною

Організатор