Події

Події

Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

Кон­курс заявок 2022: Під­трим­ка мате­рів-біжен­ців місце­ви­ми проектами

Friday, 13 January 2023
Дедлайн

Ми шука­є­мо прое­кт­ні ідеї для роз­ши­ре­н­ня можли­во­стей та уча­сті мате­рів-біжен­ців у про­фе­сій­но­му та соці­аль­но­му жит­ті. Жін­ки повин­ні актив­но залу­ча­ти­ся до роз­роб­ки та реа­лі­за­ції про­е­ктів. Про­е­кти також повин­ні бути інте­гро­ва­ні в муні­ци­паль­ні стру­кту­ри без зай­во­го дублю­ва­н­ня. З точки зору змі­сту, немає жодних обме­жень щодо сфер діяль­но­сті: Фінан­су­ва­н­ня нада­є­ться на ква­лі­фі­ка­цій­ні захо­ди, пер­со­нал, гоно­ра­ри та мате­рі­аль­ні витра­ти, але не на буді­вель­ні захо­ди або вели­кі інве­сти­ції. Окрім пред­став­ни­ків орга­ні­за­цій гро­ма­дян­сько­го суспіль­ства мігран­тів, можли­ви­ми уча­сни­ка­ми можуть бути вчи­те­лі та вихо­ва­те­лі, шкіль­ні адмі­ні­стра­тив­ні коман­ди, батьків­ські та при­тул­ко­ві асо­ці­а­ції, коман­ди роз­ви­тку шкіл, коор­ди­на­то­ри груп про­дов­же­но­го дня, шкіль­ні соці­аль­ні пра­ців­ни­ки тощо.

Заяв­ки при­йма­ю­ться до 13 січня 2023 року. Віді­бра­ні про­е­кти будуть пові­дом­ле­ні у люто­му. Вони мають роз­по­ча­ти­ся після вели­ко­дніх канікул.

На заклик

 

 

Цільова група: (матері-біженки)
Ця подія є безкоштовною
Julia.Teek@bosch-stiftung.de

,

Організатор