Події
Події
Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

Зустріч: Під­при­єм­ці та друзі

Thursday, 4 July 2024
17:00 - 19:00

Позна­йом­те­ся з інши­ми під­при­єм­ця­ми та людьми, заці­кав­ле­ни­ми у засну­ван­ні бізне­су в регіоні!

Ви гото­ві до вечо­ра, спов­не­но­го плі­дних знайомств? 🌿✨

Наві­що бра­ти участь?
🍇 Плі­дний нет вор­кінг: Зустрі­ти­ся з роз­ро­бни­ка­ми про­е­ктів з регіо­ну, бага­то з яких вже бра­ли участь у захо­дах LiNK. Ми готу­є­мо захо­ди, які полег­шу­ють нала­го­дже­н­ня контактів!
Кулі­нар­ний обмін: Ми дба­є­мо про заку­ски та напої. Якщо хоче­те, при­не­сіть з собою улю­бле­ну заку­ску або фір­мо­ву стра­ву з вашої кра­ї­ни, щоб поді­ли­ти­ся з усіма.
Роз­сла­бле­на атмо­сфе­ра: Зараз літо, чи не так? Тож давай­те насо­ло­джу­ва­ти­ся момен­том рела­кса­ції разом після напру­же­но­го дня.

👉
Заре­є­струй­тесь зараз БЕЗКОШТОВНО
і при­єд­нуй­тесь до нас на вечір сма­ків та знайомств:
https://www.eventbrite.de/e/summer-meetup-entrepreneurs-friends-tickets-919383108627

Цільова група: (Засновники, підприємці та всі зацікавлені особи)
Ця подія є безкоштовною

Організатор