Події
Події
Деякі терміни цієї події закінчилися (2/2)

Від­кри­т­тя вистав­ки: Полі­ти­чна кари­ка­ту­ра з Гамбії

Friday, 31 March 2023
години роботи за попереднім записом
Monday, 15 May 2023
години роботи за попереднім записом

Полі­ти­чні кари­ка­ту­ри з Гамбії

Худо­жни­ця Аба Т. Хіда­ра, 1975 року наро­дже­н­ня, живе в місті Бар­ра, на пів­ні­чно­му бере­зі річки Гам­бія. Його полі­ти­чні кари­ка­ту­ри та шар­жі сто­су­ю­ться зло­чи­нів і жахли­вих тор­тур за часів коли­шньо­го пре­зи­ден­та Ях’ї Джам­ме, а також таких питань, як загро­за ісла­міст­сько­го екс­тре­мі­зму в Гам­бії, зро­ста­ю­ча нера­ціо­наль­на екс­плу­а­та­ція при­ро­ди, кору­пція все­ре­ди­ні полі­ти­чної елі­ти та її нещи­ра дорад­ча роль. Наскрі­зною темою є рав­ли­ко­вий темп роз­ви­тку Гам­бії в таких місцях, як його рідне місто Бар­ра, ніби­то чиста, при­ві­тна для тури­стів при­бе­ре­жна громада.
Його вели­ка мрія — ство­ри­ти твор­чий навчаль­но-інфор­ма­цій­ний центр для дітей (CLICK), щоб дати можли­вість моло­дим людям дослі­джу­ва­ти свою твор­чість і роз­ви­ва­ти деко­ра­тив­но-при­кла­дне мисте­цтво в Бар­рі (регіон Пів­ні­чно­го бере­га), щоб дати май­бу­тнє моло­дим людям, які зазна­ли нев­да­чі у фор­маль­ній шкіль­ній систе­мі. У зв’яз­ку з цим Аба Т. Хіда­ра робить вне­сок у поза­шкіль­ну куль­тур­ну осві­ту для Namél e.V. та ССС.

Вистав­ка до 15.05.2023, годи­ни робо­ти за попе­ре­днім запи­сом за теле­фо­ном 0721 89333710

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною

Організатор