Що таке AniKA

AniKA – При­бу­т­тя в Карлсруе


Мере­жа AniKA – Arriving in Karlsruhe – це альянс заці­кав­ле­них сто­рін, які пра­цю­ють над інте­гра­цій­ною полі­ти­кою в місті Карл­сруе .

Метою мере­жі AniKA є подаль­ший роз­ви­ток стру­кту­ри при­ві­та­н­ня Карл­сруе та вста­нов­ле­н­ня «Шля­ху інте­гра­ції Карл­сруе». Мере­жа хоче залу­чи­ти всіх акто­рів міста Карл­сруе, які кон­та­кту­ють з іммі­гран­та­ми.
Зустрі­чі мере­жі від­бу­ва­ю­ться дві­чі на рік. Вони при­зна­че­ні для того, щоб нала­го­ди­ти обмін, дати огляд потреб і про­по­зи­цій для всіх людей, які тіль­ки-но в Карл­сруе.

Пре­зи­дент­ство здій­снює Офіс з інте­гра­ції Карл­сруе , офіс AniKA роз­та­шо­ва­ний за адре­сою ibz (Internationales Begegnungszentrum Karlsruhe) . Мене­джер про­е­кту під­три­мує мере­жу та веб-сайт AniKA, де нова­чки можуть отри­ма­ти огляд про­по­зи­цій у Карл­сруе. З AniKA ми хоті­ли б інфор­му­ва­ти та орі­єн­ту­ва­ти всіх нова­чків у Карл­сруе на такі теми, як житло, вивче­н­ня мови, догляд за дітьми, шкіль­на осві­та, здоров’я, віль­ний час та куль­ту­ра. Наша мета – полег­ши­ти нова­чкам участь у суспіль­стві та робо­ті. Ми хоче­мо, щоб вони від­чу­ва­ли себе в Карл­сруе з само­го поча­тку.

Для про­су­ва­н­ня про­е­кту ство­ре­но керів­ний комі­тет. Він зби­ра­є­ться при­бли­зно чоти­ри рази на рік. Постій­ни­ми чле­на­ми керів­но­го комі­те­ту є: Бюро з питань інте­гра­ції (Büro für Integration), Між­на­ро­дний центр зустрі­чей (Internationales Begegnungszentrum) та Управ­лі­н­ня гро­мад­сько­го поряд­ку (Ordnungsamt). Кожні два роки до скла­ду керів­но­го комі­те­ту при­зна­ча­ю­ться два нових мере­же­вих пар­тне­ри. Еку­ме­ні­чна мігра­цій­на слу­жба (ÖMD) та Тор­го­во-про­ми­сло­ва пала­та Карл­сруе (IHK Karlsruhe) були обра­ні під час остан­ньої зустрі­чі альян­су у 2022 році.

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.