Мобіль­ність

За допо­мо­гою трам­ва­їв, міських потя­гів та авто­бу­сів можна швид­ко та лег­ко діста­ти­ся до окре­мих частин міста. На дома­шній сто­рін­ці Karlsruher Verkehrsverbund (KW) www.kvv.de Ви зна­йде­те всю важли­ву інфор­ма­цію про роз­кла­ди окре­мих ліній, різні типи кви­тків та їх тер­мін дії.

Ви може­те вико­ри­сто­ву­ва­ти дода­ток KVV.info, щоб дізна­ти­ся про час від­прав­ле­н­ня авто­бу­сів і потягів.

Кори­сно зна­ти: Карл­сруе – вело­си­пе­дне місто! Для вело­си­пе­ди­стів на бага­тьох вули­цях біля тро­ту­а­ру є вело­си­пе­дні доріжки.

Як купи­ти квиток?

Якщо Ви їде­те авто­бу­сом чи потя­гом один або рідко:

  • AVG-міський потяг або VBK-трам­вай: Ви може­те купи­ти кви­ток у авто­ма­ті на вок­за­лі або в поїзді. У біль­шо­сті випад­ків ви може­те роз­ра­ху­ва­ти­ся тіль­ки готівкою.
  • Авто­бус: кви­тки на авто­бус можна купи­ти в авто­ма­тах або у водія.
  • Ви також може­те при­дба­ти кви­тки та перед­пла­ти­ти через пор­тал кви­тків для мобіль­них теле­фо­нів KW: https://kvv.mobilesticket.de/ticketportal
  • Кви­ток про­штам­пу­є­ться на поїзді чи автобусі.
  • Ви може­те заван­та­жи­ти про­гра­му KW на свій смар­тфон. Авто­бу­сні та залі­зни­чні кви­тки можна лег­ко забро­ню­ва­ти через облі­ко­вий запис у додатку.

Кори­сно зна­ти: ціна Вашо­го кви­тка зале­жить від того, як дале­ко Ви подо­ро­жу­є­те. Якщо Ви зали­ши­те­ся в райо­ні міста Карл­сруе, Вам зна­до­бля­ться кви­ток на дві зони.

Пора­да: якщо ви регу­ляр­но подо­ро­жу­є­те авто­бу­сом чи потя­гом, то вар­то при­дба­ти міся­чний Пора­да: якщо Ви регу­ляр­но подо­ро­жу­є­те авто­бу­сом чи потя­гом, то вар­то отри­ма­ти міся­чний або річний або­не­мент. Існує бага­то різних типів кви­тків. Діти, учні, ста­жи­сти, сту­ден­ти, а також люди стар­ше 65 років і люди, які шука­ють робо­ту, пла­тять мен­ше. На них є піль­го­ві квитки.

Напри­клад, є інди­ві­ду­аль­ні кви­тки, гру­по­ві кви­тки, спе­ці­аль­ні кви­тки для шко­ля­рів, сту­ден­тів, міся­чні, річні кви­тки або кви­тки, які дій­сні лише з 9 ран­ку. Отри­май­те кон­суль­та­цію в клі­єнт­ських цен­трах KVV перед голов­ним залі­зни­чним вок­за­лом і на рин­ко­вій пло­щі (Карл-Фрі­дріх-Штрас­се 9)!