Слу­жба у спра­вах іно­зем­ців (Ausländerbehörde)

Де потрі­бно заре­є­стру­ва­ти­ся, якщо ви не з кра­ї­ни ЄС? Якщо Ви є гро­ма­дя­ни­ном кра­ї­ни, що не вхо­дить до ЄС, і при­їжджа­є­те в Німеч­чи­ну, щоб жити тут про­тя­гом три­ва­ло­го пері­о­ду часу, Ви повин­ні заре­є­стру­ва­ти­ся в місце­вій слу­жбі у спра­вах іно­зем­ців. Там Ви отри­ма­є­те посвід­ку на проживання.

Будь ласка, запи­ші­ться на при­йом зазда­ле­гідь за теле­фо­ном 115 або онлайн за адре­сою: www.karlsruhe.de/b4/buergerdienste/terminverbarung.de

Де?
Слу­жба у спра­вах іно­зем­ців міста Карлсруе

Регу­ля­тор­ний та гро­ма­дян­ський офіс
Кай­зе­рал­лее 8, 76124 Карл­сруе
2‑й поверх, кім­на­ти: E 219 — E 223

Що взя­ти з собою?

  • Посвід­че­н­ня осо­би або закор­дон­ний паспорт
  • Під­твер­дже­н­ня реє­стра­ції з від­ді­лу реє­стра­ції громадян

Що Ви отримуєте?

  • Посвід­ку на про­жи­ва­н­ня, дозвіл на про­жи­ва­н­ня або інші сертифікати

Гро­ма­дя­ни ЄС кори­сту­ю­ться сво­бо­дою пере­су­ва­н­ня в межах Євро­пей­сько­го Сою­зу. Це озна­чає, що вони можуть віль­но пере­су­ва­ти­ся, в’їжджати або пере­бу­ва­ти в інших кра­ї­нах-чле­нах ЄС. Тому Вам не потрі­бно реє­стру­ва­ти­ся в іммі­гра­цій­них орга­нах або пода­ва­ти заяву на отри­ма­н­ня посвід­ки на проживання.