Іммі­гра­цій­не управ­лі­н­ня Карл­сруе (Ausländerbehörde)

Де ви повин­ні заре­є­стру­ва­ти­ся, якщо ви не з кра­ї­ни ЄС?
Якщо ви є гро­ма­дя­ни­ном кра­ї­ни, що не вхо­дить до ЄС, і в’їжджа­є­те до Німеч­чи­ни з метою постій­но­го про­жи­ва­н­ня, ви повин­ні заре­є­стру­ва­ти­ся в місце­во­му Ausländerbehörde (Іммі­гра­цій­не відом­ство Карл­сруе). Вони вида­дуть вам Aufenthalststitel (ВНЖ).

Для вида­чі або про­дов­же­н­ня дозво­лу на про­жи­ва­н­ня Управ­лі­н­ня з питань іммі­гра­ції про­по­нує вам насту­пні варі­ан­ти пода­чі заяви:

  • Заяв­ка на еле­ктрон­ну пошту
    Будь ласка, наді­шліть запов­не­ну та під­пи­са­ну заяв­ку та необ­хі­дні доку­мен­ти завча­сно до закін­че­н­ня тер­мі­ну дії — у вигля­ді PDF-фай­лу еле­ктрон­ною поштою на адре­су: abh@oa.karlsruhe.de
  • Пода­н­ня заяв­ки поштою або шля­хом вки­да­н­ня до пошто­вої скринь­ки
    Адре­са: Іммі­гра­цій­на слу­жба, Kaiserallee 8, 76133 Karlsruhe.

Ви отри­ма­є­те ріше­н­ня на еле­ктрон­ну або зви­чай­ну пошту. Після отри­ма­н­ня цьо­го листа ви може­те само­стій­но запи­са­ти­ся на при­йом для зда­чі біо­ме­три­чних даних (від­би­тків паль­ців та фото).

Будь ласка, домов­ляй­те­ся про зустріч зазда­ле­гідь за теле­фо­ном Тел. 115 — або онлайн за адресою:

Будь ласка, запи­ши:
Осо­би­стий візит можли­вий лише за попе­ре­днім записом

Ausländerbehörde
Місто Карл­сруе
Кай­зе­рал­ле 8
76133 Карл­сруе
Зупин­ка: Mühlburger Tor
Лінії: S1, S11. S12, S2, S5, S51
Трам­вай 1, 2, 3, 4

Що я беру з собою?

  • Посвід­че­н­ня осо­би або паспорт
  • Під­твер­дже­н­ня реє­стра­ції від Bürgerbüro
  • Інші доку­мен­ти в кожно­му кон­кре­тно­му випадку

Що я отримую?

  • Вид на про­жи­ва­н­ня, вид на про­жи­ва­н­ня для пев­них цілей або інші сертифікати

Фор­ми

Фор­ми повин­ні бути запов­не­ні та підписані

Най­ча­сті­ші запитання

У мене закін­чив­ся тер­мін дії посвід­ки на про­жи­ва­н­ня. Що мені потрі­бно зро­би­ти?
Будь ласка, наді­шліть під­пи­са­ну заяв­ку та доку­мен­ти яко­мо­га швид­ше.
Над­си­лай­те доку­мен­ти у фор­ма­ті PDF на еле­ктрон­ну адре­су: abh@oa.karlsruhe.de

Тер­мін дії моєї фіктив­ної довід­ки(Fiktionsbescheinigung) закін­чив­ся. На що слід звер­ну­ти ува­гу?
Ефект фікції про­дов­жує дія­ти за зако­ном.
У разі необ­хі­дно­сті (напри­клад, для тер­мі­но­вої поїзд­ки), довід­ка про про­дов­же­н­ня тер­мі­ну дії фікції може бути оформ­ле­на і наді­сла­на вам.
Наді­шліть еле­ктрон­ний лист із сер­ти­фі­ка­том про поїзд­ку на адре­су: abh@oa.karlsruhe.de

Інші послу­ги

напри­клад, дозвіл на робо­ту, дозвіл на робо­ту помі­чни­ці по госпо­дар­ству, декла­ра­цію про зобо­в’я­за­н­ня, яку ви може­те зна­йти тут  тут

Важли­во зна­ти: Гро­ма­дя­ни ЄС кори­сту­ю­ться сво­бо­дою пере­су­ва­н­ня в межах Євро­пей­сько­го Сою­зу. Це озна­чає, що вони можуть віль­но пере­су­ва­ти­ся в інших кра­ї­нах-чле­нах, в’їжджати або зали­ша­ти­ся там. Їм не потрі­бно реє­стру­ва­ти­ся в іммі­гра­цій­ній слу­жбі або пода­ва­ти заяву на отри­ма­н­ня дозво­лу на роботу.