Роз­ді­ле­н­ня відходів

У Карл­сруе смі­т­тя та орга­ні­чні від­хо­ди можна вики­да­ти у чоти­ри різні контейнери:

Зали­шко­ві від­хо­ди (Restmüll): напри­клад, холо­дна зола, гума, пре­дме­ти гігі­є­ни, такі як носо­ві хус­тки, кера­мі­ка, підгузки.

Мате­рі­а­ли, що під­ля­га­ють вто­рин­ній пере­роб­ці (Wertstoff): напри­клад, пла­стик або метал (упа­ков­ка), нео­бро­бле­на дере­ви­на, алю­мі­ні­є­ва фоль­га, упа­ков­ка з‑під напоїв/молока, полістирол.

Орга­ні­чні від­хо­ди (Bioabfall): напри­клад, кві­ти та кім­на­тні росли­ни, яєчна шка­ра­лу­па, фру­кто­ві та ово­че­ві від­хо­ди, каво­ва гуща, фру­кто­ва шкір­ка (напри­клад, апель­си­но­ва), зали­шки сирої та варе­ної їжі, чай­ні пакетики.

Папір/картон (Papier/Pappe): напри­клад, папір, кар­тки та кар­тон, кни­ги, ката­ло­ги, папе­ро­ві паке­ти, папір для письма, газети.

Інші від­хо­ди:

  • Бата­рей­ки, скло, текс­тиль та зеле­ні від­хо­ди зби­ра­ють у кон­тей­не­рах, роз­та­шо­ва­них по всьо­му місту
  • Небез­пе­чні мате­рі­а­ли необ­хі­дно ути­лі­зу­ва­ти у визна­че­них пун­ктах збо­ру або за допо­мо­гою мобіль­них пун­ктів збо­ру небез­пе­чних мате­рі­а­лів.

Біль­ше інфор­ма­ції про об’є­кти ути­лі­за­ції від­хо­дів можна зна­йти на сай­ті: www.karlsruhe.de/abfall

Роз­ді­ле­н­ня від­хо­дів допо­ма­гає нам захи­ща­ти нав­ко­ли­шнє сере­до­ви­ще, оскіль­ки полег­шує пере­роб­ку таких мате­рі­а­лів, як упаковка.