Допо­мо­га на житло

Мало­за­без­пе­че­ні осо­би можуть пода­ти заяву на отри­ма­н­ня житло­вої допо­мо­ги (Wohngeld). Це суб­си­дія на оренду.

Час робо­ти
Запи­си за теле­фон­ною домов­ле­ні­стю
Теле­фон: 0721 133‑6470

Де?Liegenschaftsamt
Wohngeld

Слу­жба з питань май­на – допо­мо­га на житло
Ламм­штрас­се 7 a (Ратха­у­спас­саж), 2‑й поверх
76133 Карл­сруе

Що взя­ти?

  • Паспорт або посвід­че­н­ня особи
  • Довід­ка про дохо­ди для всіх чле­нів домогосподарства
  • Під­твер­дже­н­ня орен­ди (дого­вір оренди)

Що Ви отримуєте?

  • Затвер­дже­н­ня нада­н­ня допо­мо­ги на житло/відмову про нада­н­ня допо­мо­ги на житло (будь ласка, збе­рі­гай­те документ)