Отри­ма­ти дозвіл на роботу

Чи дозво­ле­но Вам пра­цю­ва­ти в Німеч­чи­ні зале­жить від Вашо­го дозво­лу на про­жи­ва­н­ня (Aufenthaltstitel). Посвід­ка на про­жи­ва­н­ня є у Вашо­му паспор­ті. Зале­жно від посвід­ки на про­жи­ва­н­ня, дозвіл на робо­ту відрізняється:

  • Гро­ма­дя­ни ЄС можуть пра­цю­ва­ти, шука­ти робо­ту або бути само зайня­ти­ми осо­ба­ми в Німеч­чи­ні без попе­ре­дньо­го дозволу.
  • Якщо Ви не пода­ли заяву на отри­ма­н­ня дозво­лу на робо­ту через візу у сво­їй кра­ї­ні, Ви повин­ні пода­ти заяву до Управ­лі­н­ня реє­стра­ції іно­зем­ців у Карлсруе.

Будь ласка, запи­ші­ться на при­йом за теле­фо­ном 11 5 або онлайн за адре­сою: www.karlsruhe.de/b4/buergerdienste/terminvereinbarung.de

Де?
Ausländerbehörde

Від­діл у спра­вах іно­зем­ців міста Карл­сруе
Регу­ля­тор­ний та гро­ма­дян­ський офіс
Кай­зе­рал­лее 8, 76124 Карл­сруе, 2‑й поверх

  • Що взя­ти з собою?
    Посвід­че­н­ня осо­би або закор­дон­ний паспорт
  • Під­твер­дже­н­ня реєстрації
  • Що Ви отри­му­є­те?
    Посвід­ка на про­жи­ва­н­ня, дозвіл на про­жи­ва­н­ня або інші сертифікати

Феде­раль­не агент­ство зайня­то­сті уза­галь­ни­ло важли­ву інфор­ма­цію для людей з‑за кор­до­ну, які хочуть пра­цю­ва­ти в Німеч­чи­ні:
www.arbeitsagentur.de/fuer-menschen-aus-dem-ausland/voraussetzungen-arbeiten-in-deutschland