Визна­н­ня про­фе­сій­ної кваліфікації

Ви закін­чи­ли шко­лу, навча­н­ня чи отри­ма­ли диплом за кор­до­ном? Тоді диплом можна буде пере­ві­ри­ти і визна­ти в Німеччині.

Ви може­те дізна­ти­ся, чи потрі­бне Вам визна­н­ня, якщо Ви хоче­те пра­цю­ва­ти зі сво­їм дипло­мом, на веб-сай­ті www.anerkennung-in-deutschland.de .

Ви може­те зада­ти свої запи­та­н­ня щодо визна­н­ня, пошу­ку робо­ти, в’їзду та про­жи­ва­н­ня, а також вивче­н­ня німе­цької мови німе­цькою та англій­ською мова­ми по теле­фо­ну.
Досту­пно з поне­діл­ка по п’ятницю
з 8:00 до 16:00 за теле­фо­ном: 030 1815–1111

Мере­жа IQ в ibz та в Агент­стві зайня­то­сті Карл­сруе-Раштатт надає кон­суль­та­ції з питань визна­н­ня іно­зем­них осві­тніх та про­фе­сій­них кваліфікацій.

Кон­та­кти
Запи­са­ти­ся на при­йом
https://www.iq-webapp.de/anmeldung-bw
Теле­фон: 0621 43773113
Еле­ктрон­на пошта: recognizing@ikubiz.de

Де?
Мере­жа IQ в Агент­стві зайня­то­сті Карл­сруе-Раштатт
Агент­ство зайня­то­сті Карл­сруе-Раштатт Центр інфор­ма­ції про кар’є­ру (BiZ),
у Рун­дбау
Бра­у­ер­штрас­се 10
76135 Карл­сруе
Інтер­нет: www.arbeitsagentur.de/vor-ort/karlsruhe-rastatt/anerkennungsberatung

Мере­жа IQ в ibz
Кай­зе­рал­лее 12d, 76133 Карл­сруе
Інтер­нет