Від­ві­ду­ва­н­ня лікаря

Якщо Ви захво­рі­ли, Ви спо­ча­тку звер­та­є­те­ся до ліка­ря, який спе­ці­а­лі­зу­є­ться на загаль­ній меди­ци­ні, іно­ді його також нази­ва­ють сімей­ним ліка­рем. З дітьми можна звер­ну­ти­ся до фахів­ця з дитя­чої та під­лі­тко­вої меди­ци­ни, до педі­а­тра. Адре­си ліка­рів можна зна­йти в теле­фон­ній книж­ці або в Інтер­не­ті. Ско­ри­стай­те­ся поси­ла­н­ням, щоб дізна­ти­ся, які ліка­рі у Вашо­му регіо­ні роз­мов­ля­ють різни­ми мова­ми: https://arztsuche.kbv.de/

Для спе­ці­аль­но­го ліку­ва­н­ня можна звер­ну­ти­ся до фахів­ця в пра­кти­ку або в лікар­ню. Іно­ді Ви може­те звер­ну­ти­ся без­по­се­ре­дньо до спе­ці­а­лі­ста, іно­ді фахі­вець попро­сить направ­ле­н­ня у Вашо­го лікаря.