Реє­стра­ція в школах

Кори­сно зна­ти: як пра­ви­ло, діти у віці від шести до деся­ти років від­ві­ду­ють поча­тко­ву, а потім сере­дню шко­лу. У Карл­сруе є чоти­ри різні типи сере­дніх шкіл (віком від 10 до 19): ремі­сни­ча реаль­на шко­ла, реаль­на шко­ла, гро­мад­ська шко­ла та гім­на­зія. Після сере­дньої шко­ли Ви може­те навча­ти­ся в про­фе­сій­но-техні­чно­му учи­ли­щі або університеті.

Біль­ше інфор­ма­ції:
www.karlsruhe.de/eltern_international

Що озна­ча­ють різні осві­тні кваліфікації?

Є різні шкіль­ні сту­пе­ні. Чим вищий ате­стат зрі­ло­сті, тим біль­ше у Вас можли­во­стей при вибо­рі про­фе­сії. Але до шко­ли тре­ба ходи­ти дов­ше.

Маю­чи ате­стат про сере­дню (після 9‑го кла­су) або ате­стат сере­дньої шко­ли (після 10-го кла­су) можна прой­ти про­фе­сій­не навча­н­ня.

Для навча­н­ня в уні­вер­си­те­ті потрі­бне сві­до­цтво про закін­че­н­ня шко­ли або всту­пна ква­лі­фі­ка­ція (після 12 або 13 кла­су). Після кожно­го випу­ску можна про­дов­жу­ва­ти здо­бу­ва­ти вищий сту­пінь.

Навіть якщо Ви поки­ну­ли шко­лу, Ви може­те наздо­гна­ти диплом пізні­ше. Напри­клад, у про­фе­сій­но-техні­чно­му учи­ли­щі. Осві­тній рівень Баден Вюр­тем­берг пока­зує можли­во­сті та пояснює різні типи шкіл. (http://bildungsnavi-bw.de)

Моя дити­на не роз­мов­ляє німе­цькою. Де вона може ходи­ти до школи?

Поча­тко­ва шко­ла
Якщо Ваша дити­на ще не воло­діє німе­цькою мовою, Вона може від­ві­ду­ва­ти під­го­тов­чий клас.
Поча­тко­ва шко­ла, в якій навча­є­ться Ваша дити­на, зале­жить від того, де Ви про­жи­ва­є­те: https://www.karlsruhe.de/b2/schulen/schulen_ka/grundschulsuche.de

Ваша дити­на буде заре­є­стро­ва­на без­по­се­ре­дньо в шко­лі. Будь ласка, запи­ші­ться на при­йом до шкіль­ної кан­це­ля­рії, щоб заре­є­стру­ва­ти­ся та осо­би­сто при­ве­сти дити­ну на прийом.

Сере­дня школа

Якщо Вашій дити­ні від 11 до 15 років і вона ще не воло­діє німе­цькою мовою, Ви може­те запи­са­ти її до під­го­тов­чо­го кла­су (VKL, Vorbereitungsklasse) загаль­но­осві­тньої шко­ли. Будь ласка, зв’яжіться з одним із двох кон­та­ктних пун­ктів ниж­че. Після цьо­го Вашу дити­ну від­прав­лять у від­по­від­ну школу.

Шко­ла Гутен­берг (GWRS)
Гете­штрас­се 34, 76135 Карл­сруе
Еле­ктрон­на пошта: info@gutenbergschulekarlsruhe.de
Теле­фон: 0721 133‑4674

Шко­ла Песта­лоц­ці (GWRS)
Кри­стоф­штрас­се 23, 76227 Карл­сруе
Еле­ктрон­на пошта: poststelle@pestalozzischule-ka.schule.bwl.de
Теле­фон: 0721 133‑4709

Моло­ді люди віком від 16 років
Моло­ді люди від 16 років, які ще не воло­ді­ють німе­цькою мовою, можуть запи­са­ти­ся до під­го­тов­чо­го кла­су про­фе­сій­но-техні­чно­го учи­ли­ща (VABO). На заня­т­тях VABO молодь може скла­сти тест з німе­цької мови на рів­нях від A2 до B1. Ви може­те заре­є­стру­ва­ти­ся на курс VABO онлайн за поси­ла­н­ням: https://www.hhs.karlsruhe.de/vabo-schulen/

Після під­го­тов­чо­го кла­су (VABO) можна під­го­ту­ва­ти­ся до німе­цько­го ате­ста­та. У про­фе­сій­но-техні­чно­му учи­ли­щі можна отри­ма­ти різні шкіль­ні кваліфікації.

Моя дити­на вже гово­рить німе­цькою.
Де вона може ходи­ти до школи?

Якщо Ваша дити­на воло­діє німе­цькою мовою і може від­ві­ду­ва­ти зви­чай­ну шко­лу, Ви може­те зв’язатися без­по­се­ре­дньо зі шко­лою. Вас про­кон­суль­тує адмі­ні­стра­ція школи.

Спи­сок дер­жав­них і при­ва­тних шкіл у Карл­сруе можна зна­йти тут: www.karlsruhe.de/schulen

Пора­да: у Карл­сруе також є шко­ли з дво­мов­ни­ми кла­са­ми та євро­пей­ська шко­ла зі зви­чай­ни­ми заня­т­тя­ми німе­цькою, англій­ською чи фран­цузь­кою мовами.

Що взя­ти з собою на реєстрацію?

  • сві­до­цтво про наро­дже­н­ня дитини
  • паспорт дити­ни
  • вла­сний паспорт
  • шкіль­ні доку­мен­ти (за наяв­но­сті) під час реє­стра­ції до сере­дньої школи