Піль­ги для сімей з дітьми

Допо­мо­га на дити­ну
Усі батьки з дітьми, які постій­но про­жи­ва­ють в Німеч­чи­ні, мають пра­во на допо­мо­гу на дити­ну. Вони отри­му­ють не мен­ше 200 євро на місяць на одну дити­ну. Допо­мо­га на дити­ну випла­чу­є­ться до дося­гне­н­ня нею 18 років або якщо Ваша дити­на закін­чує навча­н­ня чи волон­тер­ську слу­жбу до 25 років. Ви пода­є­те заяву на отри­ма­н­ня допо­мо­ги на дити­ну до Управ­лі­н­ня сімей­них виплат.


Допла­та на дити­ну:
Якщо у Вас низь­кий дохід, Ви може­те пода­ти заяву на отри­ма­н­ня допла­ти на дити­ну (Kinderzuschlag) на дода­ток до допо­мо­ги на дити­ну в Управ­лін­ні сімей­них виплат.

Де?
Familienkasse
Сімей­на каса
Крігс­штрас­се 100, 76133 Карлсруе

Кон­та­кти
Номер теле­фо­ну:
0800 4555530
(з поне­діл­ка по п’ятницю з 8:00 до 18:00)
Еле­ктрон­на пошта:

familienkasse-baden-wuerttemberg-west@
arbeitsagentur.de

Поси­ла­н­ня
www.familienkasse.de

Що взя­ти з собою?

Що Ви отримуєте?

 • Паспорт або посвід­че­н­ня особи
 • Сві­до­цтво про народження
 • Допо­мо­га на дити­ну: заява на отри­ма­н­ня допо­мо­ги на дити­ну і, можли­во, шкіль­ний ате­стат, сер­ти­фі­кат про навча­н­ня або навчання
 • Допла­та на дити­ну: заява на отри­ма­н­ня допо­мо­ги на дити­ну, під­твер­дже­н­ня про­жи­ва­н­ня та опа­ле­н­ня, дохо­дів і май­на, пра­ви­ла проживання

Пові­дом­ле­н­ня про допо­мо­гу на дити­ну (будь ласка, збе­ре­жіть документ)

або

Пові­дом­ле­н­ня про затвердження/відмову у випла­ті допо­мо­ги на дити­ну (будь ласка, збе­ре­жіть доку­мент)

Поси­ла­н­ня
www.familienkasse.de

Дитя­чий паспорт Карлсруе/паспорт Карлсруе/паспорт Карл­сруе 60+

З дитя­чим паспор­том Карлсруе/паспортом Карлсруе/паспортом Карл­сруе 60+ жите­лі Карл­сруе віком від 0 років зазви­чай отри­му­ють без­ко­штов­ний вхід, зниж­ки або вау­че­ри в сфе­рах від­по­чин­ку, спор­ту, куль­ту­ри, осві­ти та соці­аль­них послуг, якщо вони мають ниж­чий дохід або отри­му­ва­ти соці­аль­ні випла­ти. Сюди вхо­дять, напри­клад, зниж­ки на кви­тки до Karlsruher Verkehrsverbund (KW) або на від­кри­тий і закри­тий басей­ни до 50 від­со­тків, суб­си­дії на свя­тко­ві про­по­зи­ції, осві­тні вау­че­ри, без­ко­штов­ний вхід або зниж­ки для музе­їв у Карл­сруе та регіо­ні. Про­по­зи­ції від­рі­зня­ю­ться за видом паспор­ту. Біль­ше інфор­ма­ції на: https://karlsruher-pass.de/

Якщо у Вас низь­кий дохід, ско­ри­стай­те­ся онлайн-каль­ку­ля­то­ром, щоб дізна­ти­ся, чи має­те Ви пра­во на дитя­чий паспорт Карлсруе/паспорт Карл­сруе: https://karlsruher-pass.de/onlinerechner

Де? Jugendfreizeit- und Bildungswerk
Моло­ді­жно-осві­тній заклад
Бюр­гер­штрас­се 16, 76133 Карлсруе

Робо­чий час

Поне­ді­лок і вів­то­рок: 9:00 – 13:00 та 14:00 – 16:00

Четвер 9:00 – 13:00 та 14:00 – 17:30 П’ятниця 9:00 – 13:00

Що взя­ти з собою?

 • Акту­аль­на фото­гра­фія на паспорт
 • Дій­сне посвід­че­н­ня осо­би або інші доку­мен­ти, що посвід­чу­ють особу
 • Дока­зи зале­жно від того, що сто­су­є­ться Вас
 • Пові­дом­ле­н­ня про соці­аль­ні виплати,
 • Посвід­че­н­ня осо­би з інвалідністю,
 • Сві­до­цтва про наро­дже­н­ня, реє­стра­цій­ні сві­до­цтва або сімей­ний реєстр (для сімей з п’я­тьма і біль­ше непов­но­лі­тні­ми дітьми)
 • Для мало­за­без­пе­че­них сімей: доку­мен­та­ція для розрахунку

Що Ви отри­му­є­те?

Дитя­чий паспорт Карлсруе/паспорт Карлсруе

Кон­та­кти

Запис за домов­ле­ні­стю
Теле­фон: +49 (0)721 133‑5671

Еле­ктрон­на пошта: jfbw@stja.de

Інтер­нет: https://karlsruher-pass.de/

Батьків­ська допомога

Батьків­ську допо­мо­гу (Elterngeld) можуть отри­му­ва­ти мате­рі або батьки від наро­дже­н­ня дитини.

Мате­рі чи батьки можуть отри­му­ва­ти основ­ну батьків­ську допо­мо­гу 12 місяців,

 • якщо Ви в основ­но­му самі догля­да­є­те або вихо­ву­є­те дити­ну після народження,
 • і не пра­цю­є­те, не навча­є­те­ся або навча­є­те­ся біль­ше 30 годин на тиждень,
 • якщо оби­два батьки поді­ля­ють час по догля­ду за дити­ною, батьків­ська допо­мо­га може випла­чу­ва­ти­ся про­тя­гом 14 місяців.

Існу­ють різні види батьків­ської допо­мо­ги. Дізна­йте­ся біль­ше на: www.familienportal.de

Де?

L‑Bank
Від­діл під­трим­ки сім’ї
76113 Карл­сруе

Кон­та­кти

З поне­діл­ка по п’ятницю з 8:00 до 16:30
Теле­фон: 0800 664 5471
Еле­ктрон­на пошта: familienfoerderung@l‑bank.de

Що взя­ти з собою?

 • Сві­до­цтво про наро­дже­н­ня (ори­гі­нал)
 • Під­твер­дже­н­ня Вашо­го доходу
 • Будь ласка, зате­ле­фо­нуй­те, щоб дізна­ти­ся про будь-які дода­тко­ві докази

Що Ви отримуєте?

Пові­дом­ле­н­ня про батьків­ську допо­мо­гу (будь ласка, збе­ре­жіть документ)