Інте­гра­цій­ний курс

Інте­гра­цій­ні кур­си – це мов­ні кур­си, які допо­ма­га­ють вам ста­ти части­ною німе­цько­го суспіль­ства. Інте­гра­цій­ний курс вклю­чає як мов­ний, так і орі­єн­та­цій­ний курс, який надає вам важли­ву істо­ри­чну, полі­ти­чну та куль­тур­ну інфор­ма­цію про кра­ї­ну.
Вам слід від­ві­да­ти інте­гра­цій­ний курс, якщо ви ще недо­ста­тньо воло­ді­є­те німе­цькою мовою:

  • Якщо ви нова­чок у Карл­сруе і при­їжджа­є­те з кра­ї­ни, яка не вхо­дить до ЄС, ви має­те пра­во від­ві­да­ти один інте­гра­цій­ний курс.
  • Якщо ви живе­те в Німеч­чи­ні про­тя­гом три­ва­ло­го пері­о­ду часу або є гро­ма­дя­ни­ном ЄС, ви також може­те бути допу­ще­ні на кур­си, якщо є місця.
  • Якщо ви гро­ма­дя­нин Німеч­чи­ни, але недо­ста­тньо воло­ді­є­те німе­цькою мовою і хоче­те ефе­ктив­ні­ше інте­гру­ва­ти­ся, вас також можуть прийня­ти на кур­си, якщо є місця.

Ви може­те зна­йти біль­ше інфор­ма­ції за адресою

Отри­май­те пора­ду в Migrationsberatungsstelle або в Büro für Integration (Управ­лі­н­ня з питань інте­гра­ції) щодо того, який мов­ний курс під­хо­дить саме вам. Управ­лі­н­ня з питань інте­гра­ції з раді­стю надасть вам інфор­ма­цію по теле­фо­ну або еле­ктрон­ною поштою, якщо у вас вини­кнуть запи­та­н­ня щодо мов­них та інте­гра­цій­них кур­сів: 0721 133‑5727 або buero.fuer.integration@sjb.karlsruhe.de.