Інте­гра­цій­ні курси

Інте­гра­цій­ні кур­си – це мов­ні кур­си, які допо­ма­га­ють вам ста­ти части­ною німе­цько­го суспільства. 

Інте­гра­цій­ні кур­си – це мов­ні кур­си, які допо­мо­жуть Вам інте­гру­ва­ти­ся в Німеч­чи­ні.
Окрім мов­но­го кур­су, інте­гра­цій­ний курс також скла­да­є­ться з орі­єн­та­цій­но­го кур­су, на яко­му викла­да­ю­ться істо­ри­чні, полі­ти­чні та куль­тур­ні осно­ви Німеччини.


Якщо Ви ще недо­ста­тньо воло­ді­є­те німе­цькою мовою, Вам слід від­ві­да­ти інте­гра­цій­ний курс:

  • Якщо Ви нещо­дав­но іммі­гру­ва­ли до Карл­сруе і при­їха­ли з кра­ї­ни, яка не вхо­дить до ЄС, Ви має­те пра­во прой­ти один раз інте­гра­цій­ний курс.
  • Якщо Ви три­ва­лий час про­жи­ва­є­те в Німеч­чи­ні або є гро­ма­дя­ни­ном ЄС, Вас також можуть прийня­ти на кур­си за наяв­но­сті місць.
  • Якщо Ви має­те німе­цьке гро­ма­дян­ство, але недо­ста­тньо воло­ді­є­те німе­цькою мовою і потре­бу­є­те інте­гра­ції, Вас також можуть прийня­ти на кур­си за наяв­но­сті місць.

Ви може­те зна­йти біль­ше інфор­Біль­ше інфор­ма­ції на сай­ті:
https://www.karlsruhe.de/b3/soziales/einrichtungen/bfi/deutsch_lernen/integrationskurse.de

Отри­май­те пора­ду в Migrationsberatungsstelle або в Büro für Integration (Управ­лі­н­ня з питань 

Отри­май­те пора­ду щодо того, який мов­ний курс Вам під­хо­дить, у мігра­цій­но­му кон­суль­та­цій­но­му цен­трі (адре­си можна зна­йти на сто­рін­ці 42) або в Управ­лін­ні з питань інте­гра­ції. Будь ласка, зазда­ле­гідь запи­ші­ться на кон­суль­та­цію з мов­но­го кур­су в Управ­лі­н­ня з питань інте­гра­ції. Управ­лі­н­ня з питань інте­гра­ції про­кон­суль­тує Вас за теле­фо­ном 0721 133‑5727 або напи­шіть нам на еле­ктрон­ну пошту на адре­су buero.fuer.integration@sjb.karlsruhe.de.
При­йом від­бу­ва­є­ться тіль­ки за попе­ре­днім записом.