Пото­чний рахунок

У Німеч­чи­ні потрі­бен бан­ків­ський раху­нок – бажа­но пото­чний раху­нок. Ви може­те пере­ра­ху­ва­ти орен­дну пла­ту з цьо­го рахун­ку, або Вам буде випла­че­на зар­пла­та чи інші випла­ти на цей раху­нок. Ви може­те від­кри­ти його в бан­ку або ощад­ка­сі на Ваш вибір. Пові­дом­ля­є­мо Вам: деякі бан­ки стя­гу­ють комі­сію за раху­нок щомі­ся­ця. Запи­тай­те про суму пла­ти за обслу­го­ву­ва­н­ня рахун­ку.

Що взя­ти з собою?

Щоб від­кри­ти бан­ків­ський раху­нок, потрі­бне посвід­че­н­ня осо­би або закор­дон­ний паспорт та/або дозвіл на проживання.

  • Пора­да: звер­ніть ува­гу, що за зня­т­тя гро­шей з іншо­го бан­ку можуть стя­гу­ва­ти­ся комі­сія. Кори­сно дізна­ти­ся, які ще бан­ки дозво­ля­ють зня­ти гро­ші безкоштовно.
  • Якщо Ви пере­їжджа­є­те, пові­дом­те банк про нову адресу.