Полі­ти­ка конфіденційності

Інфор­ма­ція: ця сто­рін­ка є пере­кла­дом «Datenschutzerklärung» і є обов’язковою лише в ори­гі­наль­ній вер­сії, тоб­то німе­цькою мовою.

1. Огляд захи­сту даних

Загаль­на інформація

Наве­де­на ниж­че інфор­ма­ція надасть вам про­стий для наві­га­ції огляд того, що ста­не­ться з ваши­ми осо­би­сти­ми дани­ми, коли ви від­ві­ду­є­те цей веб-сайт. Тер­мін «осо­би­сті дані» вклю­чає всі дані, які можуть бути вико­ри­ста­ні для іден­ти­фі­ка­ції вас осо­би­сто. Щоб отри­ма­ти деталь­ну інфор­ма­цію про пре­дмет захи­сту даних, звер­ні­ться до нашої Декла­ра­ції про захист даних, яку ми вклю­чи­ли під цю копію.

Запис даних на цьо­му сайті

Хто є від­по­від­аль­ним за запис даних на цьо­му веб-сай­ті (тоб­то «кон­тро­лер»)?

Дані на цьо­му веб-сай­ті обро­бля­ю­ться опе­ра­то­ром веб-сай­ту, кон­та­ктна інфор­ма­ція яко­го досту­пна в роз­ді­лі «Інфор­ма­ція про від­по­від­аль­ну сто­ро­ну (іме­ну­є­ться «кон­тро­лер» у GDPR)» цієї Полі­ти­ки конфіденційності.

Як ми запи­су­є­мо ваші дані?

Ми зби­ра­є­мо ваші дані в резуль­та­ті того, що ви нада­є­те нам свої дані. Це може бути, напри­клад, інфор­ма­ція, яку ви вво­ди­те у нашу кон­та­ктну форму.

Інші дані будуть запи­са­ні наши­ми ІТ-систе­ма­ми авто­ма­ти­чно або після того, як ви дасте зго­ду на їх запис під час від­ві­ду­ва­н­ня веб-сай­ту. Ці дані містять пере­ва­жно техні­чну інфор­ма­цію (напри­клад, веб-бра­у­зер, опе­ра­цій­ну систе­му або час досту­пу до сай­ту). Ця інфор­ма­ція запи­су­є­ться авто­ма­ти­чно, коли ви отри­му­є­те доступ до цьо­го веб-сайту.

Для яких цілей ми вико­ри­сто­ву­є­мо ваші дані?

Части­на інфор­ма­ції ство­рю­є­ться, щоб гаран­ту­ва­ти без­по­мил­ко­ве нада­н­ня веб-сай­ту. Інші дані можуть вико­ри­сто­ву­ва­ти­ся для ана­лі­зу ваших моде­лей користувачів.

Які пра­ва ви має­те, що сто­су­є­ться вашої інформації?

Ви має­те пра­во в будь-який час отри­му­ва­ти інфор­ма­цію про дже­ре­ло, одер­жу­ва­чів та цілі ваших архів­них пер­со­наль­них даних без спла­ти комі­сії за таке роз­кри­т­тя. Ви також має­те пра­во вима­га­ти, щоб ваші дані були виправ­ле­ні або зни­ще­ні. Якщо ви дали зго­ду на оброб­ку даних, у вас є можли­вість від­кли­ка­ти цю зго­ду в будь-який час, що впли­не на всю подаль­шу оброб­ку даних. Крім того, ви має­те пра­во вима­га­ти обме­же­н­ня оброб­ки ваших даних за пев­них обста­вин. Крім того, ви має­те пра­во пода­ти скар­гу до ком­пе­тен­тно­го кон­тро­лю­ю­чо­го органу.

Будь ласка, не сором­те­ся зв’язуватися з нами в будь-який час, якщо у вас вини­кли запи­та­н­ня щодо цієї чи інших про­блем, пов’язаних із захи­стом даних.

Інстру­мен­ти та інстру­мен­ти ана­лі­зу, нада­ні тре­ті­ми сторонами

Існує ймо­вір­ність, що ваші шабло­ни пере­гля­ду будуть ста­ти­сти­чно про­ана­лі­зо­ва­ні, коли ви від­ві­ду­є­те цей веб-сайт. Такі ана­лі­зи вико­ну­ю­ться насам­пе­ред за допо­мо­гою про­грам аналізу.

Щоб отри­ма­ти деталь­ну інфор­ма­цію про ці про­гра­ми ана­лі­зу, звер­ні­ться до нашої Декла­ра­ції про захист даних нижче.

2. Хостинг

Зов­ні­шній хостинг

Цей веб-сайт роз­мі­ще­но зов­ні­шнім поста­чаль­ни­ком послуг (хостом). Пер­со­наль­ні дані, зібра­ні на цьо­му веб-сай­ті, збе­рі­га­ю­ться на сер­ве­рах хоста. Вони можуть вклю­ча­ти, але не обме­жу­ю­чись ними, IP-адре­си, кон­та­ктні запи­ти, мета­да­ні та кому­ні­ка­ції, інфор­ма­цію про кон­тракт, кон­та­ктну інфор­ма­цію, іме­на, доступ до веб-сто­рін­ки та інші дані, ство­ре­ні через веб-сайт.

Хост вико­ри­сто­ву­є­ться з метою вико­на­н­ня дого­во­ру з наши­ми потен­цій­ни­ми та існу­ю­чи­ми клі­єн­та­ми (ст. 6(1)(b) GDPR) та в інте­ре­сах без­пе­чно­го, швид­ко­го та ефе­ктив­но­го нада­н­ня наших онлайн-послуг про­фе­сій­ним поста­чаль­ни­ком (ст. 6(1)(f) GDPR).

Наш хост обро­бля­ти­ме ваші дані лише в обся­зі, необ­хі­дно­му для вико­на­н­ня сво­їх зобов’язань щодо вико­на­н­ня та вико­на­н­ня наших інстру­кцій щодо таких даних.

Ми вико­ри­сто­ву­є­мо такий хост:

SaaS Web Internet Solutions GmbH
Штайн­штрас­се 25
76133 Карл­сруе

Оброб­ка даних

Ми укла­ли уго­ду про оброб­ку даних (DPA) з вище­зга­да­ним поста­чаль­ни­ком. Це дого­вір, перед­ба­че­ний зако­но­дав­ством про кон­фі­ден­цій­ність даних, який гаран­тує, що вони обро­бля­ють пер­со­наль­ні дані від­ві­ду­ва­чів нашо­го веб-сай­ту лише від­по­від­но до наших інстру­кцій та від­по­від­но до GDPR.

3. Загаль­ні відо­мо­сті та обо­в’яз­ко­ві відомості

Захист даних

Опе­ра­то­ри цьо­го веб-сай­ту та його сто­рі­нок дуже сер­йо­зно став­ля­ться до захи­сту ваших пер­со­наль­них даних. Таким чином, ми обро­бля­є­мо ваші пер­со­наль­ні дані як кон­фі­ден­цій­ну інфор­ма­цію та від­по­від­но до зако­но­дав­чих пра­вил захи­сту даних та цієї Декла­ра­ції про захист даних.

Щора­зу, коли ви вико­ри­сто­ву­є­те цей веб-сайт, зби­ра­ти­ме­ться різно­ма­ні­тна осо­би­ста інфор­ма­ція. Пер­со­наль­ні дані вклю­ча­ють дані, які можуть бути вико­ри­ста­ні для іден­ти­фі­ка­ції вас осо­би­сто. У цій Декла­ра­ції про захист даних поясню­є­ться, які дані ми зби­ра­є­мо, а також для яких цілей ми вико­ри­сто­ву­є­мо ці дані. Тут також поясню­є­ться, як і з якою метою зби­ра­є­ться інформація.

Цим ми пові­дом­ля­є­мо, що пере­да­ча даних через Інтер­нет (тоб­то через еле­ктрон­ну пошту) може бути схиль­ною до про­бі­лів у без­пе­ці. Немо­жли­во пов­ні­стю захи­сти­ти дані від досту­пу тре­тіх сторін.

Інфор­ма­ція про від­по­від­аль­ну сто­ро­ну (іме­ну­є­ться «кон­тро­ле­ром» у GDPR)

Кон­тро­ле­ром оброб­ки даних на цьо­му веб-сай­ті є:

Бар­ба­ра Менерт
Кай­зе­рал­ле, 12 д
76133 Карл­сруе

Теле­фон: +49 721 89333710
Еле­ктрон­на пошта: info@ibz-karlsruhe.de

Кон­тро­лер — це фізи­чна або юри­ди­чна осо­ба, яка одно­о­сі­бно або спіль­но з інши­ми при­ймає ріше­н­ня щодо цілей та ресур­сів для оброб­ки пер­со­наль­них даних (напри­клад, імен, адрес еле­ктрон­ної пошти тощо).

Три­ва­лість зберігання

Якщо в цій полі­ти­ці кон­фі­ден­цій­но­сті не вка­за­но більш кон­кре­тний пері­од збе­рі­га­н­ня, ваші пер­со­наль­ні дані зали­ша­ться у нас доти, доки мета, для якої вони були зібра­ні, біль­ше не буде засто­со­ву­ва­ти­ся. Якщо ви пода­сте обґрун­то­ва­ний запит на вида­ле­н­ня або від­кли­ка­є­те свою зго­ду на оброб­ку даних, ваші дані будуть вида­ле­ні, якщо ми не має­мо інших зако­но­дав­чо дозво­ле­них при­чин для збе­рі­га­н­ня ваших пер­со­наль­них даних (напри­клад, пері­о­ди збе­рі­га­н­ня пода­тко­во­го або комер­цій­но­го зако­но­дав­ства); в остан­ньо­му випад­ку вида­ле­н­ня від­бу­де­ться після при­пи­не­н­ня дії цих причин.

Інфор­ма­ція про пере­да­чу даних до США та інших кра­їн, що не вхо­дять до ЄС

Серед іншо­го, ми вико­ри­сто­ву­є­мо інстру­мен­ти ком­па­ній, які заре­є­стро­ва­ні в Спо­лу­че­них Шта­тах або в інших небез­пе­чних кра­ї­нах, що не вхо­дять до ЄС, з точки зору захи­сту даних. Якщо ці інстру­мен­ти актив­ні, ваші пер­со­наль­ні дані потен­цій­но можуть бути пере­да­ні в ці кра­ї­ни, що не вхо­дять до ЄС, і обро­бля­ти­ся там. Ми повин­ні зазна­чи­ти, що в цих кра­ї­нах рівень захи­сту даних, який можна порів­ня­ти з рів­нем ЄС, не може бути гаран­то­ва­ний. Напри­клад, аме­ри­кан­ські під­при­єм­ства мають ман­дат на пере­да­чу осо­би­стих даних орга­нам без­пе­ки, і ви, як суб’єкт даних, не має­те жодних можли­во­стей для захи­сту в суді. Отже, не можна виклю­ча­ти, що агент­ства США (напри­клад, Секре­тна слу­жба) можуть обро­бля­ти, ана­лі­зу­ва­ти та постій­но архі­ву­ва­ти ваші пер­со­наль­ні дані для цілей спо­сте­ре­же­н­ня. Ми не кон­тро­лю­є­мо цю обробку.

Від­кли­ка­н­ня вашої зго­ди на оброб­ку даних

Широ­кий спектр опе­ра­цій з оброб­ки даних можли­вий лише за умо­ви вашої чіткої зго­ди. Ви також може­те будь-коли від­кли­ка­ти будь-яку зго­ду, яку ви вже нада­ли нам. Це не шко­дить закон­но­сті будь-яко­го збо­ру даних, який від­був­ся до вашо­го відкликання.

Пра­во на запе­ре­че­н­ня про­ти збо­ру даних в осо­бли­вих випад­ках; пра­во на запе­ре­че­н­ня про­ти пря­мої рекла­ми (ст. 21 GDPR)

У ВИПАДКУ, ЯКІ ДАНІ ОБРОБИТЬСЯ НА ОСНОВІ СТ. 6(1)(E) АБО (F) GDPR, ВИ МАЄТЕ ПРАВО У БУДЬ-який час запе­ре­чу­ва­ти про­ти оброб­ки ваших осо­би­стих даних ЗА ПІДСТАВАМИ, ЩО ВИНИКАЄ З ВАШОЇ УНІКАЛЬНОЇ СИТУАЦІЇ. ЦЕ ТАКОЖ СТОВИСНО ДО БУДЬ-ЯКОГО ПРОФІЛЮ НА ОСНОВІ ЦИХ ПОЛОЖЕНЬ. ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОЇ ПІДСТАВИ, НА ЯКІЙ ЗАсно­ва­но БУДЬ-ЯКА ОБРОБКА ДАНИХ, ЗВЕРНІТЬСЯ ЦЮ ДЕКЛАРАЦІЮ ПРО ЗАХИСТУ ДАНИХ. ЯКЩО ВИ ЗАПИСУЄТЕ ЗАРЕДАЧЕННЯ, МИ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕМО ОБРОБИВАТИ ВАШІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, ЩО НЕ МОЖЕМ ПРЕДСТАВИТИ ВАШІ ЗАХИСТ, ГІДНІ ПІДСТАВКИ ДЛЯ ОБРОБКИ ВАШІХ ДАНИХ, ЩЕ ПЕРЕД ВІДОМУ, ЩЕ ПЕРЕД ВІДОМУ ЦЕ ЗАЯВЛЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ АБО ЗАХИСТ ЗАКОНИХ ПРАВО (ЗАПОРЯЖЕННЯ ВІДПОВІДНО СТАТТІ 21(1) GDPR).

ЯКЩО ВАШІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ОБРАБУЮТЬСЯ ДЛЯ ПРЯМОЇ РЕКЛАМИ, ВИ МАЄТЕ ПРАВО ПРОТИ ОБРОБКИ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ЩО ЗАЦІКАЮТЬСЯ З МЕТАМИ ТАКОЇ РЕКЛАМИ У будь-який час. ЦЕ ТАКОЖ СТОВИСНО ДО ПРОФІЛЮВАННЯ В ТІЙ МІРІ, В ЯКІЙ ВОНО ПОВ’ЯЗАНО З ТАКОЮ ПРЯМОЮ РЕКЛАМОЮ. ЯКЩО ВИ ПРОТИВОЄТЕ, ВАШІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ Зго­дом НЕ ВИКО­РИ­СТО­ВУ­ВА­ти­му­ться З ПРЯМОЮ РЕКЛАМОЮ (ЗАРЕМЕНІТЬ ВІДПОВІДНО СТАТТІ 21(2) GDPR).

Пра­во на пода­н­ня скар­ги до ком­пе­тен­тно­го нагля­до­во­го органу

У разі пору­ше­н­ня GDPR суб’єкти даних мають пра­во пода­ти скар­гу в нагля­до­вий орган, зокре­ма в дер­жа­ві-чле­ні, де вони зазви­чай мають місце про­жи­ва­н­ня, місце робо­ти або в місці, де від­бу­ло­ся ймо­вір­не пору­ше­н­ня. Пра­во на реє­стра­цію скар­ги діє неза­ле­жно від будь-яких інших адмі­ні­стра­тив­них чи судо­вих роз­гля­дів, досту­пних як пра­во­вий засіб.

Пра­во на пере­но­си­мість даних

Ви має­те пра­во вима­га­ти, щоб ми пере­да­ли будь-які дані, які ми авто­ма­ти­чно обро­бля­є­мо на під­ста­ві вашої зго­ди або для вико­на­н­ня кон­тра­кту, пере­да­ли вам або тре­тій сто­ро­ні у широ­ко вико­ри­сто­ву­ва­но­му маши­но­чи­та­но­му фор­ма­ті. Якщо ви повин­ні вима­га­ти пря­мої пере­да­чі даних іншо­му кон­тро­ле­ру, це буде зро­бле­но лише за умо­ви, що це техні­чно можливо.

Шифру­ва­н­ня SSL та/або TLS

З мір­ку­вань без­пе­ки та для захи­сту пере­да­чі кон­фі­ден­цій­но­го вмі­сту, тако­го як замов­ле­н­ня на поку­пку або запи­ти, які ви над­си­ла­є­те нам як опе­ра­то­ру веб-сай­ту, цей веб-сайт вико­ри­сто­вує про­гра­му шифру­ва­н­ня SSL або TLS. Ви може­те роз­пі­зна­ти заши­фро­ва­не з’єднання, пере­ві­рив­ши, чи пере­ми­ка­є­ться адре­сний рядок бра­у­зе­ра з «http://» на «https://», а також за появою зна­чка зам­ка в ряд­ку браузера.

Якщо шифру­ва­н­ня SSL або TLS акти­во­ва­но, дані, які ви пере­да­є­те нам, не можуть бути про­чи­та­ні тре­ті­ми сторонами.

Інфор­ма­ція про, виправ­ле­н­ня та зни­ще­н­ня даних

У рам­ках чин­них зако­но­дав­чих поло­жень ви має­те пра­во в будь-який час вима­га­ти інфор­ма­цію про ваші архів­ні пер­со­наль­ні дані, їх дже­ре­ло та одер­жу­ва­чів, а також мету оброб­ки ваших даних. Ви також може­те мати пра­во на виправ­ле­н­ня або вида­ле­н­ня сво­їх даних. Якщо у вас вини­кли запи­та­н­ня з цьо­го пита­н­ня або будь-які інші пита­н­ня щодо осо­би­стих даних, будь ласка, не сором­те­ся зв’язуватися з нами в будь-який час.

Пра­во вима­га­ти обме­же­н­ня обробки

Ви має­те пра­во вима­га­ти вве­де­н­ня обме­жень щодо оброб­ки ваших пер­со­наль­них даних. Для цьо­го ви може­те зв’язатися з нами в будь-який час. Пра­во вима­га­ти обме­же­н­ня оброб­ки засто­со­ву­є­ться у таких випадках:

  • Якщо ви оскар­жу­є­те пра­виль­ність архі­во­ва­них нами даних, зазви­чай нам зна­до­би­ться деякий час, щоб пере­ві­ри­ти цю пре­тен­зію. Під час цьо­го роз­слі­ду­ва­н­ня ви має­те пра­во вима­га­ти, щоб ми обме­жи­ли оброб­ку ваших пер­со­наль­них даних.
  • Якщо оброб­ка ваших пер­со­наль­них даних була/здійснювалася неза­кон­ним спосо­бом, ви має­те можли­вість вима­га­ти обме­же­н­ня оброб­ки ваших даних замість вимо­ги зни­ще­н­ня цих даних.
  • Якщо нам біль­ше не потрі­бні ваші пер­со­наль­ні дані, і вони потрі­бні вам для здій­сне­н­ня, захи­сту або вима­га­н­ня закон­них прав, ви має­те пра­во вима­га­ти обме­же­н­ня оброб­ки ваших пер­со­наль­них даних замість їх знищення.
  • Якщо ви висло­ви­ли запе­ре­че­н­ня від­по­від­но до ст. 21(1) GDPR, ваші пра­ва та наші пра­ва повин­ні бути зва­же­ні одне про­ти одно­го. Поки не вста­нов­ле­но, чиї інте­ре­си пере­ва­жа­ють, ви має­те пра­во вима­га­ти обме­же­н­ня оброб­ки ваших пер­со­наль­них даних.

Якщо ви обме­жи­ли оброб­ку сво­їх пер­со­наль­них даних, ці дані – за виня­тком їх архі­ву­ва­н­ня – можуть обро­бля­ти­ся лише за умо­ви вашої зго­ди або для витре­бу­ва­н­ня, реа­лі­за­ції чи захи­сту юри­ди­чних прав або для захи­сту прав інших фізи­чних чи юри­ди­чних осіб або з важли­вих при­чин суспіль­но­го інте­ре­су, на які поси­ла­є­ться Євро­пей­ський Союз або дер­жа­ва-член ЄС.

Від­мо­ва від неба­жа­них листів еле­ктрон­ної пошти

Цим ми запе­ре­чу­є­мо про­ти вико­ри­ста­н­ня кон­та­ктної інфор­ма­ції, опу­блі­ко­ва­ної в поєд­нан­ні з обов’язковою інфор­ма­ці­єю, яка повин­на бути нада­на в нашо­му Пові­дом­лен­ні про сайт, щоб над­си­ла­ти нам реклам­ні та інфор­ма­цій­ні мате­рі­а­ли, які ми пря­мо не про­си­ли. Опе­ра­то­ри цьо­го веб-сай­ту та його сто­рі­нок зали­ша­ють за собою пря­ме пра­во вда­ва­ти­ся до судо­вих позо­вів у разі непро­ха­но­го роз­си­ла­н­ня реклам­ної інфор­ма­ції, напри­клад, через СПАМ-повідомлення.

4. Запис даних на цьо­му веб-сайті

Печи­во

Наші веб-сай­ти та сто­рін­ки вико­ри­сто­ву­ють те, що галузь нази­ває «cookie». Фай­ли cookie – це неве­ли­кі текс­то­ві фай­ли, які не зав­да­ють шко­ди вашо­му при­строю. Вони або збе­рі­га­ю­ться тим­ча­со­во про­тя­гом сеан­су (фай­ли cookie сеан­су), або вони постій­но архі­ву­ю­ться на вашо­му при­строї (постій­ні фай­ли cookie). Фай­ли cookie сеан­су авто­ма­ти­чно вида­ля­ю­ться, як тіль­ки ви при­пи­ня­є­те від­ві­ду­ва­н­ня. Постій­ні фай­ли cookie зали­ша­ю­ться заар­хі­во­ва­ни­ми на вашо­му при­строї, доки ви їх актив­но не вида­ли­те, або вони авто­ма­ти­чно не вида­ля­ю­ться вашим веб-браузером.

У деяких випад­ках можли­во, що сто­рон­ні фай­ли cookie збе­рі­га­ю­ться на вашо­му при­строї, коли ви захо­ди­те на наш сайт (сто­рон­ні фай­ли cookie). Ці фай­ли cookie дозво­ля­ють вам або нам ско­ри­ста­ти­ся пев­ни­ми послу­га­ми, що про­по­ну­ю­ться тре­тьою сто­ро­ною (напри­клад, фай­ли cookie для оброб­ки пла­ті­жних послуг).

Фай­ли cookie мають різно­ма­ні­тні фун­кції. Бага­то фай­лів cookie є техні­чно важли­ви­ми, оскіль­ки деякі фун­кції веб-сай­ту не пра­цю­ва­ти­муть за від­су­тно­сті фай­лів cookie (напри­клад, фун­кція коши­ка для поку­пок або від­обра­же­н­ня відео). Метою інших фай­лів cookie може бути ана­ліз шабло­нів кори­сту­ва­чів або від­обра­же­н­ня реклам­них повідомлень.

Фай­ли cookie, необ­хі­дні для здій­сне­н­ня тран­за­кцій еле­ктрон­но­го зв’яз­ку (обо­в’яз­ко­ві фай­ли cookie) або для нада­н­ня пев­них фун­кцій, які ви хоче­те вико­ри­сто­ву­ва­ти (фун­кціо­наль­ні фай­ли cookie, напри­клад, для фун­кції коши­ка для поку­пок) або ті, які необ­хі­дні для опти­мі­за­ції веб-сай­ту (напри­клад, фай­ли cookie, які забез­пе­чу­ють вимір­ну інфор­ма­цію про веб-ауди­то­рію), збе­рі­га­ю­ться на під­ста­ві ст. 6(1)(f) GDPR, якщо не вка­за­но іншу пра­во­ву осно­ву. Опе­ра­тор веб-сай­ту має закон­ний інте­рес у збе­рі­ган­ні фай­лів cookie, щоб забез­пе­чи­ти техні­чно без­по­мил­ко­ве та опти­мі­зо­ва­не нада­н­ня послуг опе­ра­то­ра. Якщо було запи­та­но вашу зго­ду на збе­рі­га­н­ня фай­лів cookie, від­по­від­ні фай­ли cookie збе­рі­га­ю­ться виклю­чно на осно­ві отри­ма­ної зго­ди (ст. 6(1)(a) GDPR); ця зго­да може бути від­кли­ка­на в будь-який час.

У вас є можли­вість нала­шту­ва­ти свій бра­у­зер таким чином, що ви буде­те спо­ві­ще­ні про будь-який час роз­мі­ще­н­ня фай­лів cookie, і дозво­ли­ти при­йма­ти фай­ли cookie лише в окре­мих випад­ках. Ви також може­те виклю­чи­ти прийня­т­тя фай­лів cookie в пев­них випад­ках або вза­га­лі або акти­ву­ва­ти фун­кцію вида­ле­н­ня для авто­ма­ти­чно­го вида­ле­н­ня фай­лів cookie, коли бра­у­зер закри­ва­є­ться. Якщо фай­ли cookie деакти­во­ва­ні, фун­кції цьо­го веб-сай­ту можуть бути обмежені.

У разі вико­ри­ста­н­ня фай­лів cookie тре­тіх сто­рін або вико­ри­ста­н­ня фай­лів cookie для ана­лі­ти­чних цілей ми окре­мо пові­до­ми­мо вас у поєд­нан­ні з цією Полі­ти­кою захи­сту даних і, якщо засто­сов­но, попро­си­мо вашої згоди.

Зго­да на Borlabs Cookie

Наш веб-сайт вико­ри­сто­вує техно­ло­гію отри­ма­н­ня зго­ди Borlabs, щоб отри­ма­ти вашу зго­ду на збе­рі­га­н­ня пев­них фай­лів cookie у вашо­му бра­у­зе­рі або на вико­ри­ста­н­ня пев­них техно­ло­гій та для доку­мен­та­ції, яка від­по­від­ає вимо­гам захи­сту кон­фі­ден­цій­но­сті даних. Поста­чаль­ни­ком цієї техно­ло­гії є Borlabs — Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Germany (нада­лі — Borlabs).

Щора­зу, коли ви від­ві­ду­є­те наш веб-сайт, файл cookie Borlabs збе­рі­га­ти­ме­ться у вашо­му бра­у­зе­рі, який збе­рі­гає будь-які заяви чи від­кли­ка­н­ня вве­де­ної вами зго­ди. Ці дані не пере­да­ю­ться поста­чаль­ни­ку техно­ло­гії Borlabs.

Запи­са­ні дані зали­ша­ти­му­ться в архі­ві, доки ви не попро­си­те нас вида­ли­ти їх, само­стій­но вида­ли­ти файл cookie Borlabs або не буде біль­ше ціль збе­рі­га­н­ня даних. Це не пору­шує будь-яких зобов’язань щодо збе­ре­же­н­ня, перед­ба­че­них зако­ном. Щоб пере­гля­ну­ти дета­лі полі­ти­ки оброб­ки даних Borlabs, від­ві­дай­те https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Ми вико­ри­сто­ву­є­мо техно­ло­гію отри­ма­н­ня зго­ди на вико­ри­ста­н­ня фай­лів cookie Borlabs, щоб отри­ма­ти заяву про зго­ду, перед­ба­че­ну зако­ном на вико­ри­ста­н­ня фай­лів cookie. Пра­во­вою осно­вою вико­ри­ста­н­ня таких фай­лів cookie є ст. 6(1)© GDPR.

Фай­ли жур­на­лу сервера

Поста­чаль­ник цьо­го веб-сай­ту та його сто­рі­нок авто­ма­ти­чно зби­рає та збе­рі­гає інфор­ма­цію в так зва­них лог-фай­лах сер­ве­ра, які ваш бра­у­зер авто­ма­ти­чно пере­дає нам. Інфор­ма­ція містить:

  • Тип і вер­сія вико­ри­сто­ву­ва­но­го браузера
  • Вико­ри­сто­ву­ва­на опе­ра­цій­на система
  • URL-адре­са переходу
  • Ім’я хоста ком­п’ю­те­ра, який здій­снює доступ
  • Час запи­ту сервера
  • IP-адре­са

Ці дані не об’єднуються з інши­ми дже­ре­ла­ми даних.

Ці дані зафі­ксо­ва­ні на під­ста­ві ст. 6(1)(f) GDPR. Опе­ра­тор веб-сай­ту має закон­ний інте­рес у техні­чно без­по­мил­ко­во­му зобра­жен­ні та опти­мі­за­ції веб-сай­ту опе­ра­то­ра. Для цьо­го необ­хі­дно запи­са­ти фай­ли жур­на­лу сервера.

Запит по еле­ктрон­ній пошті, теле­фо­ну або факсу

Якщо ви зв’язуєтесь з нами еле­ктрон­ною поштою, теле­фо­ном або факсом, ваш запит, вклю­ча­ю­чи всі отри­ма­ні пер­со­наль­ні дані (ім’я, запит), буде збе­ре­же­но та обро­бле­но нами з метою оброб­ки вашо­го запи­ту. Ми не пере­да­є­мо ці дані без вашої згоди.

Ці дані обро­бля­ю­ться на під­ста­ві ст. 6(1)(b) GDPR, якщо ваш запит пов’язаний з вико­на­н­ням кон­тра­кту або необ­хі­дний для вико­на­н­ня пере­д­кон­тра­ктних захо­дів. У всіх інших випад­ках дані обро­бля­ю­ться на осно­ві нашо­го закон­но­го інте­ре­су в ефе­ктив­но­му оброб­ці наді­сла­них нам запи­тів (ст. 6(1)(f) GDPR) або на осно­ві вашої зго­ди (ст. 6(1) )(a) GDPR), якщо його було отримано.

Дані, наді­сла­ні вами через запи­ти на кон­такт, зали­ша­ю­ться у нас до тих пір, поки ви не попро­си­те нас вида­ли­ти, не від­кли­ка­ти вашу зго­ду на збе­рі­га­н­ня або не втра­тить мету збе­рі­га­н­ня даних (напри­клад, після завер­ше­н­ня вашо­го запи­ту). Обов’язкові зако­но­дав­чі поло­же­н­ня – зокре­ма зако­но­дав­чі стро­ки збе­рі­га­н­ня – зали­ша­ю­ться незмінними.

5. Інстру­мен­ти ана­лі­зу та реклами

Мато­мо (рані­ше нази­вав­ся Півік)

Цей веб-сайт вико­ри­сто­вує слу­жбу веб-ана­лі­зу з від­кри­тим кодом Matomo. Matomo вико­ри­сто­вує техно­ло­гії, які дозво­ля­ють роз­пі­зна­ва­ти кори­сту­ва­ча на кіль­кох сто­рін­ках з метою ана­лі­зу шабло­нів кори­сту­ва­ча (напри­клад, фай­ли cookie або від­би­тки паль­ців при­строю). Інфор­ма­ція, запи­са­на Matomo про вико­ри­ста­н­ня цьо­го веб-сай­ту, буде збе­рі­га­ти­ся на нашо­му сер­ве­рі. Перед архі­ву­ва­н­ням IP-адре­са буде анонімізована.

Через Matomo ми може­мо зби­ра­ти та ана­лі­зу­ва­ти дані про вико­ри­ста­н­ня від­ві­ду­ва­чів нашо­го веб-сай­ту. Це дає нам змо­гу з’ясувати, напри­клад, коли від­бу­ли­ся пере­гля­ди сто­рін­ки та з яко­го регіо­ну. Крім того, ми зби­ра­є­мо різні фай­ли жур­на­лів (напри­клад, IP-адре­су, поси­ла­н­ня, вико­ри­сто­ву­ва­ну бра­у­зер і опе­ра­цій­ну систе­му) і може­мо вимі­рю­ва­ти, чи вико­ну­ють від­ві­ду­ва­чі нашо­го веб-сай­ту пев­ні дії (напри­клад, клі­ки, поку­пки тощо).

Вико­ри­ста­н­ня цьо­го інстру­мен­ту ана­лі­зу ґрун­ту­є­ться на ст. 6(1)(f) GDPR. Опе­ра­тор веб-сай­ту має закон­ний інте­рес до ана­лі­зу шабло­нів кори­сту­ва­чів з метою опти­мі­за­ції веб-про­по­зи­цій та рекла­ми опе­ра­то­ра. Якщо запи­ту­є­ться від­по­від­на уго­да (напри­клад, зго­да на збе­рі­га­н­ня фай­лів cookie), оброб­ка від­бу­ва­є­ться виклю­чно на під­ста­ві ст. 6(1)(a) GDPR; дого­вір може бути розір­ва­но в будь-який час.

Ано­ні­мі­за­ція IP

Для ана­лі­зу з Matomo ми вико­ри­сто­ву­є­мо IP-ано­ні­мі­за­цію. Ваша IP-адре­са ско­ро­чу­є­ться перед ана­лі­зом, тому її біль­ше не можна чітко при­зна­чи­ти вам.

Хостинг

Ми роз­мі­щу­є­мо Matomo у тако­го сто­рон­ньо­го постачальника:

SaaS Web Internet Solutions GmbH
Штайн­штрас­се 25
76133 Карл­сруе

Оброб­ка даних

Ми укла­ли уго­ду про оброб­ку даних (DPA) з вище­зга­да­ним поста­чаль­ни­ком. Це дого­вір, перед­ба­че­ний зако­но­дав­ством про кон­фі­ден­цій­ність даних, який гаран­тує, що вони обро­бля­ють пер­со­наль­ні дані від­ві­ду­ва­чів нашо­го веб-сай­ту лише від­по­від­но до наших інстру­кцій та від­по­від­но до GDPR.

6. Інфор­ма­цій­ний бюлетень

Дані інфор­ма­цій­но­го бюлетеня

Якщо ви хоче­те під­пи­са­ти­ся на інфор­ма­цій­ний бюле­тень, що про­по­ну­є­ться на цьо­му веб-сай­ті, нам зна­до­би­ться від вас адре­са еле­ктрон­ної пошти, а також інфор­ма­ція, яка дозво­лить нам під­твер­ди­ти, що ви є вла­сни­ком нада­ної адре­си еле­ктрон­ної пошти, і пого­ди­ти­ся на отри­ма­н­ня інфор­ма­цій­но­го бюле­те­ня. Подаль­ші дані не зби­ра­ю­ться або зби­ра­ю­ться лише на добро­віль­ній осно­ві. Ми буде­мо вико­ри­сто­ву­ва­ти такі дані лише для над­си­ла­н­ня запи­ту­ва­ної інфор­ма­ції і не буде­мо пере­да­ва­ти такі дані жодним тре­тім особам.

Оброб­ка інфор­ма­ції, вне­се­ної у фор­му під­пи­ски на роз­сил­ку, від­бу­ва­є­ться виклю­чно на під­ста­ві вашої зго­ди (ст. 6(1)(a) GDPR). Ви може­те в будь-який час від­кли­ка­ти зго­ду, яку ви дали на архі­ву­ва­н­ня даних, адре­си еле­ктрон­ної пошти та вико­ри­ста­н­ня цієї інфор­ма­ції для над­си­ла­н­ня інфор­ма­цій­но­го бюле­те­ня, напри­клад, нати­снув­ши поси­ла­н­ня «Від­пи­са­ти­ся» в бюле­те­ні. Це не зав­дає шко­ди закон­но­сті будь-яких опе­ра­цій з оброб­ки даних, які від­бу­ли­ся на сьо­го­дні­шній день.

Дані, нада­ні нам з метою під­пи­ски на інфор­ма­цій­ний бюле­тень, будуть збе­рі­га­ти­ся нами до тих пір, поки ви не ска­су­є­те під­пи­ску на інфор­ма­цій­ний бюле­тень або поста­чаль­ни­ка послуг інфор­ма­цій­них бюле­те­нів і не буде вида­ле­но зі спи­ску роз­сил­ки інфор­ма­цій­них бюле­те­нів після того, як ви від­мо­ви­те­ся від інфор­ма­цій­ної роз­сил­ки або після того, як мета пере­стає засто­со­ву­ва­ти­ся . Ми зали­ша­є­мо за собою пра­во вида­ля­ти або бло­ку­ва­ти адре­си еле­ктрон­ної пошти з нашо­го спи­ску роз­сил­ки інфор­ма­цій­них бюле­те­нів на вла­сний роз­суд у межах наших закон­них інте­ре­сів від­по­від­но до ст. 6(1)(f) GDPR.

Після того, як ви ска­су­ва­ли під­пи­ску на роз­сил­ку інфор­ма­цій­них бюле­те­нів, ваша адре­са еле­ктрон­ної пошти може бути збе­ре­же­на нами або поста­чаль­ни­ком послуг інфор­ма­цій­них бюле­те­нів у чор­но­му спи­ску, щоб запо­біг­ти май­бу­тнім роз­сил­кам. Дані з чор­но­го спи­ску вико­ри­сто­ву­ю­ться лише для цієї мети і не об’єднуються з інши­ми дани­ми. Це від­по­від­ає як вашим, так і нашим інте­ре­сам у дотри­ман­ні юри­ди­чних вимог під час над­си­ла­н­ня інфор­ма­цій­них бюле­те­нів (закон­ний інте­рес у зна­чен­ні ст. 6(1)(f) GDPR). Збе­рі­га­н­ня в чор­но­му спи­ску нео­бме­же­не. Ви може­те запе­ре­чи­ти про­ти збе­рі­га­н­ня, якщо ваші інте­ре­си пере­ва­жа­ють наші закон­ні інтереси.

7. Пла­гі­ни та інструменти

Wordfence

Ми вклю­чи­ли Wordfence на цей веб-сайт. Поста­чаль­ни­ком є Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Сіетл, WA 98104, США (далі Wordfence).

Wordfence роз­ро­бле­но для захи­сту нашо­го веб-сай­ту від неба­жа­но­го досту­пу або злов­ми­сних кібе­ра­так. Для цьо­го наш веб-сайт вста­нов­лює постій­не з’єднання із сер­ве­ра­ми Wordfence, які пере­ві­ря­ють та бло­ку­ють доступ до наших баз даних.

Вико­ри­ста­н­ня Wordfence ґрун­ту­є­ться на ст. 6(1)(f) GDPR. Опе­ра­тор веб-сай­ту має закон­ну заці­кав­ле­ність у най­більш ефе­ктив­но­му захи­сті сво­го веб-сай­ту від кібе­ра­так. Якщо була запи­та­на від­по­від­на зго­да, оброб­ка буде здій­сню­ва­ти­ся виклю­чно на під­ста­ві ст. 6(1)(a) GDPR; зго­да може бути від­кли­ка­на в будь-який час.

Пере­да­ча даних до США здій­сню­є­ться на осно­ві стан­дар­тних дого­вір­них поло­жень Комі­сії ЄС. Дета­лі можна зна­йти тут: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/ .

Оброб­ка даних

Ми укла­ли уго­ду про оброб­ку даних (DPA) з вище­зга­да­ним поста­чаль­ни­ком. Це дого­вір, перед­ба­че­ний зако­но­дав­ством про кон­фі­ден­цій­ність даних, який гаран­тує, що вони обро­бля­ють пер­со­наль­ні дані від­ві­ду­ва­чів нашо­го веб-сай­ту лише від­по­від­но до наших інстру­кцій та від­по­від­но до GDPR.

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.