Інші кур­си німе­цької мови

Літні інтен­сив­ні кур­си для молоді/індивідуальне про­су­ва­н­ня на інте­гра­цій­них кур­сах.
Осо­би, які не можуть запи­са­ти­ся на інте­гра­цій­ні кур­си, можуть від­ві­ду­ва­ти кур­си від­по­від­но до Адмі­ні­стра­тив­но­го роз­по­ря­дже­н­ня (VwV) про німе­цьку мову.
Кур­си VwV фінан­су­ю­ться зем­лею Баден-Вюр­тем­берг та містом Карлсруе.

1. інтен­сив­ні мов­ні курси/курси літніх кані­кул для під­лі­тків та моло­ді, які готу­ю­ться до вихо­ду на ринок праці.

Кур­си завер­шу­ю­ться сер­ти­фі­ко­ва­ним іспи­том на рівень воло­ді­н­ня цільо­вою мовою B1 або B2.
Літні інтен­сив­ні кур­си загаль­ним обся­гом 150 навчаль­них оди­ниць про­во­дя­ться під час літніх кані­кул (при­бли­зно п’ять-шість тижнів). 

2. про­су­ва­н­ня людей, які не мають пра­ва на інте­гра­цій­ні кур­си.
Ця допо­мо­га при­зна­че­на для всіх іммі­гран­тів, які не мають або ще не мають досту­пу до інте­гра­цій­них кур­сів і яким не загро­жує без­по­се­ре­дня небез­пе­ка депортації.

Реє­стра­ція

  • Щоб заре­є­стру­ва­ти­ся на курс VwV, будь ласка, наді­шліть нам ори­гі­нал запов­не­ної та підписаної  аплі­ка­цій­ну форму
  • Копія дозво­лу на про­жи­ва­н­ня (у фор­мі посвід­ки на про­жи­ва­н­ня, дозво­лу на тим­ча­со­ве про­жи­ва­н­ня, дозво­лу на толе­ран­тність або, у випад­ку гро­ма­дян ЄС, посвід­че­н­ня особи)

Кон­та­кти
Якщо у вас вини­кли пита­н­ня, ми буде­мо раді про­кон­суль­ту­ва­ти вас за теле­фо­ном: 0721 133‑5727 або еле­ктрон­ною поштою: buero.fuer.integration(at)sjb.karlsruhe.de.