Курс німе­цької мови з догля­дом за дитиною

Осо­би, які не мають пра­ва на інте­гра­цій­ні кур­си або фізи­чно не можуть від­ві­ду­ва­ти такі кур­си, можуть бра­ти участь у кур­сах від­по­від­но до Адмі­ні­стра­тив­но­го роз­по­ря­дже­н­ня (VwV) про німе­цьку мову.

Цільо­ва група

  • Батьки можуть взя­ти участь у “Кур­сі німе­цької мови VwV Deutsch з догля­дом за дитиною”.
  • які не мають дозво­лу на про­жи­ва­н­ня і тому не можуть від­ві­ду­ва­ти інте­гра­цій­ні кур­си; і які мають малень­ких дітей, але не мають закла­дів по догля­ду за дітьми і тому не можуть від­ві­ду­ва­ти інте­гра­цій­ні курси.

Коли
Ранок поне­діл­ка, вів­тор­ка та четвер­га
Під час кані­кул заня­т­тя не проводяться

Де
ibz Каrlsruhe
Kaiserallee 12 d, 76133 Karlsruhe, Німеч­чи­на
Три­ва­лість кур­су: 300 годин

Реє­стра­ція
Будь ласка, наді­шліть насту­пні доку­мен­ти до Офі­су з питань інте­гра­ції (Kaiserstraße 235, 76133 Karlsruhe) або до AAW Karlsruhe (Griesbachstraße 12, 76185 Karlsruhe):

  • запов­не­ний і підписаний  запов­не­ний та під­пи­са­ний ори­гі­нал заяви на курс німе­цької мови за про­гра­мою “VwV Deutsch”,
  • копію дозво­лу на про­жи­ва­н­ня (у фор­мі посвід­ки на про­жи­ва­н­ня, дозво­лу на тим­ча­со­ве про­жи­ва­н­ня, дозво­лу на толе­ран­тність або, у випад­ку гро­ма­дян ЄС, посвід­че­н­ня особи)
  • і, якщо вам потрі­бен догляд за дити­ною під час кур­су, копію сві­до­цтва про наро­дже­н­ня дити­ни.

Інфор­ма­ція про збір даних

Кон­та­кти
Для реє­стра­ції, будь ласка, домов­те­ся про зустріч з AAW Карл­сруе:
Теле­фон: 0721 85029–0 / e‑mail: karlsruhe@aaw.de

Кур­си VwV під­три­му­ю­ться фон­да­ми зем­лі Баден-Вюр­тем­берг та міста Карлсруе.

Про­по­зи­ція від­бу­ва­є­ться у спів­пра­ці з  Arbeitskreis für Aus- und Weiterbildung Karlsruhe (AAW) та Internationale Begegnungszentrum Karlsruhe e. V. (ibz) а також за люб’я­зної підтримки  Цен­тру зайня­то­сті Карлсруе .Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.