Osnov­na kva­li­fi­ka­ci­ja za jezič­ne posrednike

Friday, 18 October 2024
Saturday, 19 October 2024

Govo­ri­te li nje­mač­ki i neki dru­gi jezik? Želi­te li radi­ti kao jezič­ni medi­ja­tor u okru­gu Kar­l­sru­he? Zatim sudje­luj­te u našem kva­li­fi­ka­cij­skom teča­ju. Tra­ži­mo ove jezi­ke: tur­ski, tigri­nja (Eri­tre­ja), kine­ski, mađar­ski, ruski, vidi više