Пропозиції

Пропозиції

Моє зеле­не місто Карлсруе

Зро­би­мо Карл­сруе зеле­ним вла­сни­ми руками

Разом ми може­мо зро­би­ти Карл­сруе стій­ким до еко­ло­гі­чних загроз, роз­ви­ва­ти та вті­лю­ва­ти ідеї. Можли­во Ви хоче­те ство­ри­ти район­ний сад, сфор­му­ва­ти енер­ге­ти­чні спіль­но­ти, разом займа­ти­ся спор­том у пар­ку або орга­ні­зу­ва­ти район­ні фести­ва­лі та озе­ле­ни­ти вла­сну житло­ву вули­цю? Міська іні­ці­а­ти­ва «Моє зеле­не місто» під­три­мує гро­мад­ські про­е­кти у сфе­рі при­ро­ди, клі­ма­ту та здоров’я. При­ходь­те до нас і озна­йом­те­ся з існу­ю­чи­ми про­е­кта­ми в Карл­сруе. Ми також допо­мо­же­мо вам із реа­лі­за­ці­єю та кому­ні­ка­ці­єю Вашо­го вла­сно­го проeкту.

 

 

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.