Пропозиції

Пропозиції

Karlsruhe Pass — Дитя­чий про­їзний — 60+

Karlsruhe Pass — Дитя­чий про­їзний — 60+

Нане­сіть один раз і кори­стуй­те­ся про­тя­гом року

🎯 Ви може­те отри­ма­ти про­їзний Карл­сруе в муніципалітетах-учасницях

Про­по­зи­ції Karlsruhe Pass 🎫 настіль­ки різноманітні.
🚊Мобіль­ність — 🚴🏼‍♂️Sport — ☀️ Дозві­л­ля — 🎶Музи­ка — 🎭Театр — 📚Осві­та — 👜Шопінг — 🥨Їжа

👉🏽 До про­по­зи­цій в регіо­ні Карлсруе

Пере­вал Карлсруе

Karlsruhe Pass вклю­чає в себе різні пере­ва­ги у вигля­ді зни­жок на широ­кий спектр про­по­зи­цій у сфе­рі дозві­л­ля, спор­ту, куль­ту­ри, осві­ти та мобільності.

Хто може пода­ти заяв­ку на отри­ма­н­ня перепустки?

  • Гро­ма­дя­ни, які отри­му­ють ALG II (SGB II), соці­аль­ну допо­мо­гу (SGB XII), житло­ву допо­мо­гу, піль­ги в рам­ках AsylbLG або надбав­ку на дити­ну, або про­жи­ва­ють в умо­вах нагля­ду (SGB VIII), або мають низь­кий дохід.
  • Для людей з низь­ким рів­нем дохо­ду, які не отри­му­ють соці­аль­ні випла­ти, пра­во на отри­ма­н­ня про­їзно­го Карл­сруе роз­ра­хо­ву­є­ться без­по­се­ре­дньо в офі­сі, що його видає. Для цьо­го роз­ра­хун­ку потрі­бні доку­мен­ти про дохо­ди, випи­ски з бан­ків­ських рахун­ків і, можли­во, інші документи.

Дитя­чий абонемент 🎫

Karlsruhe Kids Pass досту­пний для дітей та моло­ді з муні­ци­па­лі­те­тів-уча­сни­ків і може бути про­дов­же­ний до дося­гне­н­ня ними 18-річно­го віку.

Хто може пода­ти заяв­ку на отри­ма­н­ня перепустки?

  • Діти батьків, які отри­му­ють ALG II (SBG II), соці­аль­ну допо­мо­гу (SGB XII), житло­ву допо­мо­гу або надбав­ку на дити­ну, або мають низь­кий дохід.
  • Діти з важ­кою фор­мою інва­лі­дно­сті та діти зі зна­чни­ми пору­ше­н­ня­ми, які отри­му­ють допо­мо­гу в інтеграції.
  • Вихо­ву­ва­ти при­йом­них дітей та дітей і молодь, які пере­бу­ва­ють у закла­дах інтер­на­тно­го типу від­по­від­но до SGB VIII.
  • Діти з сімей з п’я­тьма і біль­ше непов­но­лі­тні­ми дітьми (при собі мати сві­до­цтво про наро­дже­н­ня або сві­до­цтво про реє­стра­цію, або реєстр сім’ї)
  • Для сімей з низь­ким рів­нем дохо­ду, які не отри­му­ють соці­аль­ну допо­мо­гу, пра­во на отри­ма­н­ня дитя­чо­го про­їзно­го Карл­сруе роз­ра­хо­ву­є­ться без­по­се­ре­дньо в офі­сі, що його видає. Для цьо­го роз­ра­хун­ку потрі­бні доку­мен­ти про дохо­ди, випи­ски з бан­ків­ських рахун­ків і, можли­во, інші документи.

Пере­вал Карл­сруе 60Plus

Хто може пода­ти заяв­ку на отри­ма­н­ня перепустки?

  • Гро­ма­дя­ни, які отри­му­ють ALG II (SBG II), під­трим­ку базо­во­го дохо­ду (SGB XII) або житло­ву допо­мо­гу, або мають низь­кий дохід чи низь­ку пенсію.
  • Для людей з низь­ким рів­нем дохо­ду, які не отри­му­ють соці­аль­ні випла­ти, пра­во на отри­ма­н­ня про­їзно­го Карл­сруе роз­ра­хо­ву­є­ться інди­ві­ду­аль­но в офі­сі, що видає про­їзний. У тако­му випад­ку, будь ласка, візьміть з собою насту­пні доку­мен­ти для роз­ра­хун­ку.

 

Цільова група: (Для людей з низьким рівнем доходу)
Ця подія є безкоштовною
Jugendfreizeit- und Bildungswerk
Bürgerstr. 16, 76133 Karlsruhe

Організатор