Події

Події

Деякі терміни цієї події закінчилися (7/7)

Java для поча­тків­ців для біжен­ців та мігран­тів — EduRef

Wednesday, 8 May 2024
18:00 -19:30
Friday, 10 May 2024
18:00 -19:30
Monday, 13 May 2024
18:00 -19:30
Tuesday, 14 May 2024
18:00 -19:30
Wednesday, 15 May 2024
18:00 -19:30
Thursday, 16 May 2024
18:00 -19:30
Friday, 17 May 2024
18:00 -19:30

В рам­ках кур­су EduRef ми про­по­ну­є­мо біжен­цям та іншим мігран­там без­ко­штов­не зна­йом­ство зі сві­том про­гра­му­ва­н­ня. Але наві­що вза­га­лі вивча­ти про­гра­му­ва­н­ня? Час­тка ІТ в еко­но­мі­чно­му виро­бни­цтві Німеч­чи­ни пере­ви­щує час­тку авто­мо­біль­ної про­ми­сло­во­сті. Про­гра­му­ва­н­ня стає все більш важли­вим, оскіль­ки біль­шість поча­тків­ців потре­бу­ють базо­во­го розу­мі­н­ня ІТ.

Для наших кур­сів ми вико­ри­сто­ву­є­мо мову про­гра­му­ва­н­ня Java. Він може вико­ри­сто­ву­ва­ти­ся дуже гну­чко і не зале­жить від пла­тфор­ми. Тим не менш, вона про­ста у вивчен­ні і тому, напри­клад, також викла­да­є­ться в пер­шо­му семе­стрі навчаль­них про­грам “Ком­п’ю­тер­ні нау­ки”, “Про­ми­сло­ва інже­не­рія” та “Маши­но­бу­ду­ва­н­ня” в КІТ.

Ми висві­тлю­є­мо насту­пні теми:

- Змін­ні
— Розрахунки
— Коментарі
— Вхід і вихід
— Умо­ви “якщо” / “іна­кше
— Петлі
— Масиви

За допо­мо­гою цих тем ми хоче­мо дати вам базо­ве розу­мі­н­ня об’є­ктно-орі­єн­то­ва­на мова про­гра­му­ва­н­ня. Ми вчи­мо­ся писа­ти свої вла­сні про­сті про­гра­ми. Крім того, курс про­по­нує хоро­шу
можли­вість обмі­ня­ти­ся іде­я­ми з інши­ми уча­сни­ка­ми та репе­ти­то­рів. Курс завер­шу­є­ться соці­аль­ним заходом.

Попе­ре­дні зна­н­ня в галу­зі про­гра­му­ва­н­ня не потрібні.

Факти про курс

  • Мова кур­су: англійська
  • Попе­ре­дні зна­н­ня: базо­ві зна­н­ня англій­ської мови
  • Дати про­ве­де­н­ня: 8 занять по 1,5 годи­ни у вечір­ній час
  • Ком­п’ю­тер: ми нада­є­мо ком­п’ю­те­ри, вам не потрі­бно бра­ти з собою

Заре­є­стру­ва­ти­ся

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною
Delong Chen / Yannick
EduRef — Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Kaiserstraße 89, 76133 Karlsruhe

Організатор