Пропозиції

Пропозиції

Карл­сруе — місто спра­ве­дли­вої торгівлі

При­хиль­ність до чесної торгівлі

За іні­ці­а­ти­вою Fairtrade Stadt Karlsruhe сто­ять усі люди, які купу­ють това­ри за спра­ве­дли­ви­ми ціна­ми, нада­ють інфор­ма­цію про спра­ве­дли­ву тор­гів­лю, роз­по­від­а­ють про неї іншим і беруть участь у про­гра­мах Weltladen, Agenda 21 Karlsruhe e.V. та інших іні­ці­а­ти­вах на цю тему. Най­кра­щий час для зна­йом­ства з ними — вере­сень і жов­тень кожно­го року, коли Карл­сруе бере участь у загаль­но­на­ціо­наль­ній кам­па­нії «Тиждень чесної тор­гів­лі» з бага­тою про­гра­мою. Здій­сню­ю­чи поку­пку в мага­зи­ні Weltladen або беру­чи участь у числен­них іні­ці­а­ти­вах, Ви має­те можли­вість під­три­му­ва­ти виро­бни­ків і спіл­ку­ва­ти­ся з акти­ві­ста­ми про­тя­гом ціло­го року.

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною
Susanne Gerner
Stadt Karlsruhe, Umwelt- und Arbeitsschutz
Markgrafenstraße 14, 76131 Karlsruhe

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.