Події
Події
Деякі терміни цієї події закінчилися (3/3)

After Work International в Hemingway Lounge

Monday, 6 November 2023
music event
Monday, 20 November 2023
quiz event
Monday, 11 December 2023
music event

Серія захо­дів Feierabend International була роз­ро­бле­на з метою полег­ше­н­ня досту­пу до куль­тур­ної та соці­аль­ної уча­сті для між­на­ро­дних фахів­ців у Карл­сруе на дода­ток до їхньої про­фе­сій­ної діяль­но­сті. Ядро коман­ди — це про­фе­сій­но актив­ні люди, які пра­цю­ють у сестрин­сько­му від­ді­лен­ні лікар­ні. Як і скрізь у Німеч­чи­ні, мед­се­стрин­ські бри­га­ди роз­ши­рю­ю­ться за раху­нок залу­че­н­ня між­на­ро­дних фахів­ців з догля­ду за хворими.

Між­на­ро­дна серія Feierabend про­хо­дить дві­чі на місяць. Окрім літе­ра­тур­них, музи­чних та інших куль­тур­них захо­дів, запла­но­ва­ні вечо­ри-вікто­ри­ни. Атмо­сфер­ний Hemingway Lounge за під­трим­ки добро­віль­но­го та неко­мер­цій­но­го об’­єд­на­н­ня KlangKunst e.V. — це іде­аль­не місце для спіл­ку­ва­н­ня в неви­му­ше­ній атмо­сфе­рі з музи­кою, їжею та напоями.

Подаль­ші дати

Пн 13.02.2023 (музи­чна подія),

Чт 27.02.2023 (вечір вікторини).

Вхід віль­ний

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною
Hemingway Lounge Karlsruhe
Uhlandstr 26 — Haltestelle Yorkstraße, 76135 Karlsruhe

Організатор