Події

Події

Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

Інфор­ма­цій­ний захід для жінок-іммігранток

Wednesday, 21 February 2024
09:00 - 12:00

Пошук робо­ти

Інфор­ма­цій­ний захід для жінок-іммігранток

Як зна­йти роботу?

 • Що таке про­фе­сій­не навчання?
 • Які існу­ють про­фе­сії? Що мені потрі­бно для них?
 • Як зна­йти догляд за дитиною?
 • Чи є ста­жу­ва­н­ня на непов­ний робо­чий день?
 • Які існу­ють можли­во­сті фінансування?
 • Де я можу отри­ма­ти визна­н­ня моєї кваліфікації?
 • Як від­кри­ти вла­сну спра­ву? Під час інфор­ма­цій­но­го захо­ду з різни­ми екс­пер­та­ми ви отри­ма­є­те від­по­віді на ці та інші пита­н­ня в пре­зен­та­ці­ях та на інфор­ма­цій­них стендах.
  Ви мати­ме­те можли­вість прой­ти про­фе­сій­ну пере­вір­ку доку­мен­тів та сфо­то­гра­фу­ва­ти­ся на пам’ять (без­ко­штов­но!).

  👉🏼 Будь ласка, при­ходь­те у від­по­від­но­му одязі

  👉🏼 Реє­стра­ція не потрібна

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною
Frau Görl
BerufsInformationsZentrum (Round building of the Employment Agency)
Brauerstraße 10, 76135 Karlsruhe

Організатор