Пропозиції

Пропозиції

Час можли­во­стей — як макси­маль­но вико­ри­ста­ти від­пус­тку по догля­ду за дитиною

Час можли­во­стей — як макси­маль­но вико­ри­ста­ти від­пус­тку по догля­ду за дитиною

Ця про­по­зи­ція під­три­мує вас, якщо ви пла­ну­є­те роз­по­ча­ти або повер­ну­ти­ся до робо­ти, а також отри­ма­ти осві­тню під­трим­ку з усіх питань, пов’я­за­них із сімей­ним життям.

Про­по­зи­ція вклю­чає для вас

  • Інфор­ма­ція, кон­суль­та­ції та інди­ві­ду­аль­ний коу­чинг щодо поєд­на­н­ня робо­ти та сімей­но­го життя
  • Озна­йом­ле­н­ня з рин­ком пра­ці та навчання
  • Під­трим­ка дода­тків (про­філь інтересів)
  • Під­трим­ка в пошу­ку від­по­від­но­го місця для догля­ду за дитиною
  • Під­трим­ка у пита­н­нях про зв’я­зок між батька­ми та дітьми
  • Під­клю­че­н­ня до від­по­від­них мере­же­вих структур
  • Спри­я­н­ня під­ви­щен­ню само­ефе­ктив­но­сті через зда­тність дія­ти в різних сфе­рах життя
  • Сер­ти­фі­кат учасника

👩‍👧‍👦👨‍👧‍👦 Ви може­те при­йти на кон­суль­та­цію з дітьми.
🎨 У наших кон­фе­ренц-залах про­во­дя­ться захо­ди для ваших дітей від­по­від­но до їхньо­го віку.

Ви може­те ско­ри­ста­ти­ся цією про­по­зи­ці­єю, якщо ви пере­бу­ва­є­те у від­пус­тці по догля­ду за дити­ною і має­те пра­во на дер­жав­ну допомогу.
Chancenzeit — це про­ект, що фінан­су­є­ться Євро­пей­ським соці­аль­ним фон­дом за під­трим­ки Цен­тру зайня­то­сті міста Карлсруе.

При­зна­че­н­ня
Ви отри­ма­є­те регу­ляр­ні та інди­ві­ду­аль­ні кон­суль­та­ції за осо­би­стим записом.

Цільова група: (Батьки та сім'ї; вагітні жінки)
Ця подія є безкоштовною

Організатор