Пропозиції

Пропозиції

International Federation

Успі­хів у школі

Про­сві­тни­цькі кон­суль­та­ції для моло­дих мігран­тів та їх батьків 

Про­сві­тни­цькі кон­суль­та­ції для моло­дих мігран­тів та їхніх батьків є про­е­ктом Internationaler Bund. Метою є під­ви­ще­н­ня осві­тніх можли­во­стей учнів шляхом:
— Під­трим­ка німе­цької мови для дітей поча­тко­вої шко­ли — Інфор­ма­цій­ні кур­си для батьків
— інди­ві­ду­аль­не консультування

Подаль­ші про­по­зи­ції можна зна­йти на www.internationaler-bund.de

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.