Пропозиції
Пропозиції

Соці­аль­не спіл­ку­ва­н­ня через спорт

Від­кри­тий спорт для всіх

Соці­аль­не спіл­ку­ва­н­ня через спорт

В рам­ках від­кри­тих спор­тив­них про­по­зи­цій шкіль­ний та спор­тив­ний від­діл у спів­пра­ці зі сво­ї­ми пар­тне­ра­ми по спів­пра­ці про­по­нує широ­кий вибір видів спор­ту для всіх бажаючих.

Про­гра­ма “Соці­аль­ні зустрі­чі через спорт — роз­ма­ї­т­тя рухає Карл­сруе” забез­пе­чує рів­ну участь у спор­ті для людей з мігра­цій­ним мину­лим чи соці­аль­но неза­хи­ще­них верств населення.

  • без­ко­штов­но без реє­стра­ції — про­сто при­ходь­те та беріть участь
  • Візьміть з собою спор­тив­ний одяг
  • Обла­дна­н­ня нада­є­ться безкоштовно
  • Про­по­зи­ції без спе­ці­аль­но­го пові­дом­ле­н­ня не діють під час шкіль­них канікул.

Більш деталь­ну інфор­ма­цію про види спор­ту, час та місце про­ве­де­н­ня можна зна­йти у флаєрі

заван­та­жи­ти фла­єр

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.