Пропозиції

Пропозиції

Реє­стра­ція місця про­жи­ва­н­ня в Карлсруе

Реє­стра­ція місця про­жи­ва­н­ня в Карлсруе

Кожен, хто пере­їжджає в квар­ти­ру в Карл­сруе, пови­нен зареєструватися.

Реє­стра­ція повин­на від­бу­ти­ся про­тя­гом двох тижнів після заселе­н­ня.

Виня­тки

Реє­стра­ція не потрі­бна, якщо:

  • Ви вже заре­є­стро­ва­ні в Німеч­чи­ні і про­жи­ва­є­те в квар­ти­рі не біль­ше 6 місяців
  • Ви про­жи­ва­є­те за кор­до­ном і пере­бу­ва­є­те в Німеч­чи­ні не біль­ше 3 місяців

Реє­стра­ція від­бу­ва­є­ться в кабі­не­тах для громадян.

Запи­са­ти­ся на прийом
👉🏼 Онлайн-запис на прийом

👉🏼 Поси­ла­н­ня на уні­вер­саль­ний онлайн-сер­віс (зві­тність)

Необ­хі­дні документи

  • Запов­не­на та під­пи­са­на фор­ма: Реє­стра­ція — Реє­стра­цій­на форма
  • Посвід­че­н­ня осо­би або паспорт (копія)
  • Запов­не­на та під­пи­са­на фор­ма: Під­твер­дже­н­ня місця про­жи­ва­н­ня від орендодавця
  • Під­твер­дже­н­ня цивіль­но­го ста­ну (напри­клад, сві­до­цтво про наро­дже­н­ня та/або шлюб), якщо це можливо.
    У випад­ку з іно­зем­ним офі­цій­ним доку­мен­том також потрі­бен пере­клад, вико­на­ний при­ся­жним пере­кла­да­чем у Феде­ра­тив­ній Респу­блі­ці Німеччина.
    Зале­жно від кра­ї­ни похо­дже­н­ня, іно­зем­не сві­до­цтво про цивіль­ний стан може також вима­га­ти апо­сти­лю або лега­лі­за­ції (не вима­га­є­ться для кра­їн-чле­нів ЄС).

Витра­ти
Ні.

Цільова група: (для будь-якої статі та будь-якого віку)
Ця подія є безкоштовною

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.